ေဆာင္းပါး

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း (လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး)က ျပည္သူလူ ထုစည္းကမ္းရွိဖို႔၊ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားဖို႔၊ ဟိုလူလာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ၊ ဒီလူလာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ မျဖစ္ ရဖို႔မိန္႔ခြန္းထဲစုံစုံေစ့ေစ့မွာၾကားသြားရွာတယ္။

ငါ့ညီေျပာင္၀င္း ေမာင္သစ္ဆင္း၊ မင္း၏သား ငယ္ မင့္သက္လွယ္ကို အဘယ္တရား ေဟာမည္ နည္း။ ဆန္း၏သတိ္ၱ။ ဆန္း၏သမာဓိ၊ ဆန္း၏ ပညာ ေဟာစရာကား အလြန္မ်ား၏။ မင္းသား အရြယ္၊ သက္ႏွစ္ဆယ္တြင္ လူငယ္ေအာင္ဆန္း၊ သူ႔အစြမ္းကို ပန္းေကာင္းတစ္ပြင့္ ပန္ဆင္တင့္သို႔ မင္းသားသိေစခ်င္လွ၏။

ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း- လြြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ မတ္လခန္႔မွစၿပီး ဗကပမ်ား၊ ကရင္၊ ကခ်င္မ်ားေတာခိုခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒစနစ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္လည္း အာဏာ၊ ေနရာ၊ ပါ၀ါ၊ ဘ႑ာခြဲေ၀ မႈ မညီမွ်၍ အာဏာမရ-မပါ၀င္ရ၍ျဖစ္မည္။ မင္းသားႀကီးမလုပ္ရ၍ ပတ္မႀကီးထိုးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ မည္ထင္မိသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားေရာင္ စုံ သူပုန္-သူကန္မ်ား အဲဒီကစခဲ့ရာ ယေန႔ ၂၀၁၇ ထိပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြ ဘယ္ကစလဲ၊ ဘယ္သူေတြပါ၀င္လဲ၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ “၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကအဓိကပဲေနာ္။ ေကာင္းေကာင္းခိုင္းပါလို႔” ေျပာ လိုက္ပါၿပီ။ ဒီလိုေျပာေတာ့အျခား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ျပည္သူေတြက ခိုင္းလို႔ရမွန္း၊ မရမွန္းေတာ့ မသိဘူး။ ရန္ကုန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူေတြကို အဆင့္ဆင့္စီးခိုင္းထားတာဖတ္ဖတ္ ကိုေမာေနၾကပါၿပီလို႔ေျပာရေတာ့မွာပါပဲ။

ယေန႔ စာေရးသူတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံ သည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေန ၿပီျဖစ္ေသာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အမ်ဳိးသား ပညာရည္ ျမင့္မားေရး စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုစံျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။