ေဆာင္းပါး

မၾကာေသးမီက ေခၚယူၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ လႊတ္ ေတာ္မွာ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစ္ၥရပ္ မ်ား၊ အခြန္အေကာက္၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္ေတြ ေလ လြင့္ျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ကိုင္တြယ္ တင္းက်ပ္ခဲ့တယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အစိုးရတင္ရွိေနတဲ့ ေႂကြးၿမီေတြနဲ႔ ျပည္ပမွ ထပ္မံ ေခ်းယူေငြမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးလာ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကို အ ထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လြြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ အခုလို ညမွာေပါ့။

ည ၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ဆီးအရမ္းသြား ခ်င္လာလို႔ တစ္ကိုယ္လံုးကိုက္ခဲေနတဲ့ခႏ္ၶာကို မႏိုင္ မနင္းထလို႔ ဒယီးဒယိုင္နဲ႔ ဆီးထသြားအၿပီး အိမ္ သာေႂကြခြက္ထဲ အမွတ္မထင္ တံေတြးေထြးလိုက္ တာမွာျမင္လိုက္ရတဲ့ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္သြားခဲ့ရတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ NLD ပါတီအစိုးရ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ရရွိလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ (တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမပါ၀င္)ျပတ္ျပတ္သားသားႀကီးထြားတိုးတက္ လာသည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ ၀မ္းသာေက်နပ္သင့္သေလာက္ ၀မ္းသာ ေက်နပ္ရသည့္အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့၏။

The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၁၀)