ေဆာင္းပါး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ NLD ပါတီအစိုးရ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ရရွိလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ (တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမပါ၀င္)ျပတ္ျပတ္သားသားႀကီးထြားတိုးတက္ လာသည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ ၀မ္းသာေက်နပ္သင့္သေလာက္ ၀မ္းသာ ေက်နပ္ရသည့္အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့၏။

The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၁၀)

The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၉)

The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၈)

The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၇)