စာေမးပြဲနီးလာၿပီ ဖိဖိစီးစီးသင္ၾကားေပးၾကပါ

ယေန႔ စာေရးသူတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံ သည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေန ၿပီျဖစ္ေသာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အမ်ဳိးသား ပညာရည္ ျမင့္မားေရး စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုစံျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ သမ္ၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ က ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္ကုိ အစဥ္အၿမဲ သတိတရ ရွိေနမိသည္။

ထုိလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအနက္-

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား အား အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးေရး၊

အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ အရည္အေသြး ျမင့္မား ေရး၊

ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္း ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး၊

ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပညာရည္ျမင့္မားေရး၊

ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တာ၀န္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ထုိတာ၀န္မ်ားကုိ အၿမဲတေစ သတိရလ်က္ မိမိတုိ႔ ရင္းႏွီးထားၾကသည့္ ၀ါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ (ေမတၱာ၊ အၾကင္နာ၊ က႐ုဏာ) စြမ္းအားတုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံ မ်ဳိးဆက္သစ္ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားကုိ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ အသိပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ တပည့္မ်ားအား အရည္ အေသြးျပည့္၀ေသာ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္း ရတနာေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကေစေရးအတြက္ မိမိ တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ် ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလ်ဥ္းသင့္၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဓမ္ၼကထိက ဆရာေတာ္၊ ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ (ေတာင္စြန္း) ေဟာေၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ““အရိပ္ႏွင့္ ခရီးသြားသူ မ်ား”” တရားေတာ္ကုိ အမွတ္ရမိ၍ တင္ျပလုိပါ သည္။

ေလာကတြင္ -

(က)    သစ္ရိပ္၊ ၀ါးရိပ္

(ခ)     ေဆြရိပ္မ်ဳိးရိပ္၊

(ဂ)     မိဘရိပ္၊

(ဃ)    ဆရာရိပ္၊

(င)     မင္းရိပ္၊

(စ)     ဗုဒၶဓမၼရိပ္ဟူ၍ အရိပ္ ၆ မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ပူျပင္းသည့္ ေနပူဒဏ္ကုိ သစ္ရိပ္၊ ၀ါးရိပ္တုိ႔က ကာကြယ္ေပး၍ ေအးျမေစပါသည္။ ထုိသစ္ရိပ္၊ ၀ါးရိပ္ထက္ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔၏ အရိပ္က ပုိ၍ေအးျမေစ သည္။ ေဆြမ်ဳိးရိပ္ထက္ မိဘရိပ္က ပုိ၍ ေအးျမေစ ၿပီး မိဘရိပ္ထက္ ဆရာရိပ္က ပုိ၍ေအးျမေစသည္ ဟု ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေဟာ ၾကားေတာ္မူရင္း တရားနာပရိသတ္အား ေလာက တြင္ လူတုိ႔သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ေမြး႐ံုျဖင့္ လူမပီ သေသးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးဖြားၿပီးမွသာ လူပီသလာေၾကာင္း ေဟာေျပာေသာအခါ တရားနာ ပရိသတ္မွ နားမလည္ျဖစ္သြားသည္။

ပထမ ေမြးဖြားေပးသူမွာ ၀မ္းႏွင့္လြယ္၍ ေမြးဖြားေပးေသာ မိခင္ျဖစ္ၿပီး ““ဒုတိယေမြးဖြားေပး သူမွာ မည္သူပါနည္း”” ဟု တရားနာ ပရိသတ္မ်ား သုိ႔ အေမး၊ ပုစၦာထုတ္ပါသည္။ ထုိအခါ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး တစ္ဦး က-

““ဒုတိယ ေမြးဖြားေပးသူမွာ ႏွလံုးသားႏွင့္လြယ္ ၍ အာခံတြင္းမွ ေမြးဖြားေပးရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားျဖစ္ပါသည္ဘုရား”” ဟု ေျဖၾကားေလွ်ာက္တင္ ပါသည္။ တပည့္မ်ားစြာတုိ႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔၏ ဆံုးမပဲ့ျပင္ သြန္သင္ေပးမႈေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ၾကသျဖင့္ မိဘအရိပ္ထက္ ဆရာ့ အရိပ္ကပုိ၍ ေအးျမေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ရွင္းျပေတာ္မူပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔အား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာႏွင့္အညီ အနႏ္ၲဂုိဏ္း ၀င္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ၾကသကဲ့သုိ႔ အၿငိမ္းစားယူၿပီးၾကသည့္ သက္ရွိထင္ ရွား ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကုိလည္း တပည့္ေဟာင္း မ်ားက ႏွစ္စဥ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္မွာ အလြန္ ပင္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ဆရာသည္ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသူ၊ ဆရာတပည့္တုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ဖန္တီးျပဳျပင္သူ၊ ဆရာသည္ ထြန္းေတာက္ သည့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္သစ္ကုိတည္ေဆာက္သူ၊ ဆရာ သည္ လူသားဥယ်ာဥ္မွဴး၊ ဆရာသည္ အႀကီးက်ယ္ ဆံုးေသာ ဗိသုကာပညာရွင္ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဖြင့္ဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကၿပီး ျမင့္ျမတ္ ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနႏၲဂုိဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေခတ္မီ တုိးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျပည့္၀သည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာ ရွင္မ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၾကရန္ႏွင့္ ယခုအခါ စာေမးပြဲအသီးသီး (မူလတန္း၊ အလယ္ တန္း၊ အထက္တန္း) ကုိ ေျဖဆုိၾကေတာ့မည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိဖိစီးစီး သင္ၾကားေပးၾကပါရန္  တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ျမင့္ျမတ္ၾကည္