ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ေခ်းယူေငြမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ေနၿပီလား

မၾကာေသးမီက ေခၚယူၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ လႊတ္ ေတာ္မွာ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစ္ၥရပ္ မ်ား၊ အခြန္အေကာက္၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္ေတြ ေလ လြင့္ျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ကိုင္တြယ္ တင္းက်ပ္ခဲ့တယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အစိုးရတင္ရွိေနတဲ့ ေႂကြးၿမီေတြနဲ႔ ျပည္ပမွ ထပ္မံ ေခ်းယူေငြမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးလာ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကို အ ထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေႂကြးၿမီေတြကို ေလ့လာ ၾကည့္ရင္ အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္က တင္ရွိခဲ့တဲ့ ေႂကြးၿမီ အေျမာက္အျမား ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံ့ေႂကြးၿမီဆိုတာ ဘယ္လို ကာလအပိုင္းအျခားက ယူခဲ့တာျဖစ္ပါေစ၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေပးဖို႔တာ၀န္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႂကြးၿမီေတြ ကို စနစ္တက် ႀကိဳတင္သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏုိင္မွသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀ိုင္းၾကားမွာ ဂုဏ္သိက္ၡာရွိၿပီး တာ၀န္သိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ စီမံ ကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ပေႂကြးၿမီ ပမာဏ ေဒၚလာ ၉၅၇၁ဒသမ၇သန္းရွိေၾကာင္း စီမံကိန္း နဲ႔ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတိုင္း ေျပာ ရင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို တြက္ခ်က္ တဲ့အခါ ပုဂ္ၢလိကက႑ ေခ်းေငြေတြကိုပါ ထည့္ သြင္းေျပာဆိုေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ တင္ ရွိေနတဲ့ ေႂကြးၿမီပမာဏဆိုတာ အစိုးရ (တစ္နည္း အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္က႑)ကေန တင္ရွိေန တဲ့ ေႂကြးၿမီပမာဏလို႔ပဲ နားလည္မိပါတယ္။

သို႔ကလို ျပည္ပေႂကြးၿမီ တင္ရွိေနတဲ့ၾကားက ပဲ အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း ေတြထံက ထပ္မံ ေခ်းယူခဲ့တယ္။ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေတြနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေျခ ခံအေဆာက္အအံုက႑မွာ ထည့္သြင္းျမႇဳပ္ႏွံရမွာ ျဖစ္လို႔ ျပည္ပေခ်းေငြ လိုအပ္ေနၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ ဘက္ကလည္း အစိုးရက ေငြေခ်းယူဖို႔ တင္ျပခ်က္ ကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေႂကြးၿမီပမာဏက ၂၀၁၇ခု၊ စက္ တင္ဘာ ၃၀-ရက္အထိ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၂၄၇၃ ဘီလ်ံ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေႂကြးၿမီပမာဏကို ျပည္ တြင္းေႂကြးၿမီနဲ႔ ျပည္ပေႂကြးၿမီဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ထပ္မံ ခဲြျခားႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္းက က်ပ္ ၁၉  ၃၆၀ ဘီလ်ံရွိၿပီး၊ ျပည္ပေႂကြးၿမီက က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံရွိေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ျပည္ တြင္းေႂကြးၿမီပမာဏက ျပည္ပေႂကြးၿမီပမာဏ ထက္ပိုမိုမ်ားျပားေနတယ္။

ဒီေနရာမွာ အစိုးရတစ္ရပ္ တင္ရွိေနတဲ့ ျပည္ တြင္းေႂကြးၿမီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြ     အထိုက္အေလ်ာက္သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီဆိုတာ ျပည္ တြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမီရွင္ (lenders within country) ေတြ ကို အစိုးရဘက္ကေနေပးဆပ္ဖို႔ရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္ တြင္းေႂကြးၿမီဆိုတာ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီ ျမင့္ တက္လာရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့အရင္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပခဲ့ လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရငါးႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ေက်ာ္ျပခဲ့တယ္။

အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔မတူဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အဓိက က်င့္သံုးတဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကေန ေခ်းယူျဖည့္ တင္းလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ အခုအစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာ မရွိေသး တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီက ထပ္မံ ျမင့္တက္ လာဖို႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႕ထြက္ Hot News Journal တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္..........

သက္ေမာင္(ႏုိင္/စီး)