ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုဂယက္

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္တုထား ရွိရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းေပၚေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ သေဘာတူညီမႈမရွိဘဲကန္႔ကြက္လ်က္  ရွိသည္။

ယင္းကိစ္ၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္နီ ျပည္ လူငယ္မ်ား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တုိင္းရင္သားလက္နက္  ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တည္ေဆာက္မည့္ကိစ္ၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ရင္ဆုိင္းထားရန္ႏွင့္ ၅၀၅ (ခ) (ဂ) ႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံေနရေသာ လူငယ္မ်ားအား  ႁခြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေပးရန္အတြက္ ကယား  ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိ႕ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သြားေရာက္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီျပည္ လူငယ္ထုအမည္ျဖင့္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမည့္အစီအစဥ္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာ သူအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာထားအျမင္မ်ား  သာ တင္ျပခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မွ တစ္ဖက္သတ္အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံမည့္ရက္စြဲကို မိမိတစ္ဦးတည္းသေဘာထားျဖင့္ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမွ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ လာၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သေဘာထားမ်ား တင္ျပခိုင္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားလည္း မိိမိသက္ ဆုိင္ရာေက်းရြာ၊ အုပ္စုအလိုက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား လက္မွတ္မ်ားကို ေကာက္ခံလာရန္ၫႊန္ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လူငယ္ထုမ်ားအေန  ျဖင့္ ယင္းကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္လာေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံရန္ ရက္စြဲကို တစ္ဖက္ သတ္ေရးဆြဲျခင္းမွာ ကရင္နီျပည္လူငယ္ မ်ား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၀င္ မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းဟုမွတ္ယူေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္  ေရးမွဴးမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အစိုးရ႐ုံးသို႔ ေခၚလာ၍ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သေဘာထား မ်ားကို ႏႈတ္အားျဖင့္ ရယူျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားအား ဖိအားေပးရာေရာက္သည္  မွတ္ယူေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား မိမိသက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ၊ အုပ္စုအလုိက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ  ထားလက္မွတ္မ်ားေကာက္ခံခိုင္းျခင္းမွာ လည္း မိမိ၏ ၀န္ႀကီးဟူေသာအာဏာကို အသုံးခ်၍ အာဏာကို အလႊဲသုံးစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ေက်ာင္းသမုိင္းသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သမုိင္း  မွန္မ်ား၊ သူရဲေကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားမႈမရွိေစခဲ့ဘဲ လူထု၏ သမုိင္း ဆိုင္ရာ သိမႈအားနည္းျခင္းကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္အား အတင္းအဓမ္ၼျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း သည္ လူနည္းစုဌာေန  တုိင္းရင္းသားတို႔ ကို အႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ ေၾကာင္း အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News Journal တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္.............

ေမာင္မင္းႀကီးသား