ႀကိဳတင္မဲေပးမည္႕အစား မဲ႐ံုသုိ့သြားၿပီး မဲေပးႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ

ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ မဲေပးရမည့္နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။  တစ္မ်ိဳးမွာ မဲေပးရမည့္ရက္တြင္ မဲ႐ံုသို႔သြားေရာက္ ၿပီး ဆႏၵမဲေပးရမည့္နည္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ႀကိဳတင္ဆႏ္ၵမဲေပးရမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

မဲေပးရမည့္ေန႔တြင္ ဆႏ္ၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ မဲ႐ံု၌ ဆႏ္ၵမဲေပးျခင္းသည္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ဆႏ္ၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ ဆႏ္ၵမဲ ေပးျခင္းသည္ မဲေပးျခင္းအေတြ႕အၾကံဳနည္းသူမ်ား အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ႀကိဳတင္မဲေပးရေသာ္လည္း မဲဆႏ္ၵရွင္ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

ႀကိဳတင္ဆႏ္ၵမဲေပးမည့္သူအား ထပ္မံခဲြျခားလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္သူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ရွိသူမ်ားဟု ခဲြျခားရပါမည္။ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ သူမ်ားဆုိသည္မွာ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ မိမိ၏မဲဆႏၵ နယ္၌မရွိဘဲ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံ အသီးသီးသို႔ အေၾကာင္းကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ မိမိမဲဆႏ္ၵနယ္မွ အျခားမဲဆႏၵနယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေက်ာင္း သားမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသေနသူမ်ားကို ဆုိလုိ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိသူမ်ားဆုိသည္မွာ မဲေပး မည့္ေန႔တြင္ မဲ႐ံုသုိ႔အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လာ ေရာက္မဲမေပးႏုိင္သူမ်ားကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသူ မ်ားထဲတြင္ ခရီးေ၀းသြားမည့္သူမ်ား၊ ေရာဂါေ၀ဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီး သူမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား၊ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသေနသူမ်ား၊ သားဖြားေနသူ၊ အျခားမဲဆႏၵနယ္ သို႔ ယာယီတာ၀န္သြားေရာက္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္း၊ တပ္မေတာ္သား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္တို႔ျဖစ္ပါ သည္။

ထုိသုိ႔ မဲဆႏ္ၵနယ္အတြင္းႏွင့္ အျပင္တုိ႔တြင္ရွိ သည့္ မဲဆႏ္ၵရွင္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးလုိပါက အေၾကာင္းညီၫြတ္မွသာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးလုိသူမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ တုိင္ ၀ါယမစုိက္ကာ ပံုစံ(၁၅) ဆုိသည့္ စာရြက္ကို ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစာရြက္တြင္ ျဖည့္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္းဆုိလႊာပံုစံစာရြက္သည္ တာ၀န္ရွိသူထံ မွတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ခဲြထံေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္း၌ အမည္ ပါ၀င္ပါက ႀကိဳတင္ဆႏ္ၵမဲလက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္း၌ မပါ၀င္ပါက ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ရရွိ မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စီစဥ္ေပးရ မည္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္တြင္းေန မဲဆႏ္ၵနယ္ျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ေန သည့္သူမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြက စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵ နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးလုိပါ က ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြက စီစဥ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News journal  တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေမာင္တင့္ေဆြ