The Hot News ဂ်ာနယ္၏ Hot အျဖစ္ဆံုး ပုဂိ္ၢဳလ္ထူးႏွင္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၉)

ရွစ္ေလးလုံး ပါတီ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား အမ်ားဆုံးပါ၀င္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္လႈပ္ရွား မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္မ်ဳိးဆက္အသီးသီး ပါ၀င္မည့္ရွစ္ေလးလုံးပါတီကို ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏ္ၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒ သႀကီးတုိ႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ Democracy? Development? Demography ဆိုသည့္ 3D, 3 circle  အယူအဆကိုအေျခခံ၍ ပါတီမူ၀ါဒကို ေရး ဆြဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတို႔အတြက္ လူထုအေျချပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ မူ၀ါဒႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္တူညီေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ေျပာဆိုထားသည္။ ပါတီမွတ္ပုံတင္မေလွ်ာက္ထား မီႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၏ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ဦးမင္းေဇယ်ာ၊  ဦးသက္ထြန္း၊ဦးရဲႏုိင္ေအာင္စသူတို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ပါတီအမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ရွစ္ေလးလုံးပါတီဟုအမည္ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီအလံကိုလည္း ၈ ဂဏန္း ေလးလုံးျဖင့္ ႐ိုးစင္းစြာအသုံးျပဳထားသည္။ ပါတီ အမည္ႏွင့္ အလံေရြးခ်ယ္မႈအေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ လည္းရွိေနသည္။ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးလွည္း ေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ သေကၤတကိုေမာင္ပိုင္စီး  သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လက္ရွိပါတီအမည္ႏွင့္ အလံတို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈမရွိဘဲ အားေပ်ာ့ေနေၾကာင္း အားမလိုအားမရေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ လက္ရွိအႏိုင္ရပါတီ NLD ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္  ဆန္းစုၾကည္အလြန္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးဦးေဆာင္ မႈအတြက္ တတိယအင္အားစုတစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနသူမ်ားက ယင္းသို႔အားမလိုအားမရေ၀ဖန္မႈျပဳၾက သည္။ NLD ပါတီကို အေထာက္အကူေပးမည့္ပါတီ အျဖစ္ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္မ်က္ျမင္ျဖစ္လာႏုိင္မည္ကိုစိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား ဘက္မွ မဲကြဲမည္ကိုစိုးရိမ္ေနသူမ်ားက ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ NLD ကို အျပတ္အသတ္အႏုိင္ေပးလိုၿပီး ရွစ္ေလးလုံးပါတီမလိုအပ္ေသးဟုယူဆမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ လက္ရွိအႏုိင္ရပါတီအေပၚအားမရသူမ်ား  ကမူလူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွ တစ္ဆင့္ထြက္ေပၚ လာေသာ ရွစ္ေလးလုံးပါတီကိုႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။ ပါတီတည္ေထာင္မႈကိုဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ  ဦးကိုကိုႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း NLD ပါတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေရြး ခ်ယ္ျခင္းမခံရခဲ့သကဲ့သို႔ NLD ပါတီအႏုိင္ရကာ အစိုးရဖြဲ႕ခ်ိန္တြင္လည္း ဦးကိုကိုႀကီးအပါအ၀င္လူထု အေရးေတာ္ပုံေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္တြဲေခၚယူမႈမျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ NLD ႏွင့္ ရွစ္ေလးလုံး ပါတီတို႔အၾကားဆက္ဆံေရးအေပၚလည္းေမးခြန္း ထုတ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနသည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ၏ရလဒ္မ်ားကို တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံအသြင္ဆန္းေစႏုိင္ မည့္ပါတီတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာျခင္းဟုလည္းဆုိႏုိင္ သည္။ ရွစ္ေလးလုံးပါတီထူေထာင္ထြက္ေပၚလာျခင္း အေပၚျပည္သူမ်ားအၾကားအေတြးမ်ားစြာကိုျဖစ္ ေပၚေစခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ သို႔ႀကိဳတင္ေတြးေတာမႈ မ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျပည္သူကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္အနာဂတ္ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ပါတီ လည္းျဖစ္သျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ပါတီအဖြဲ႕စည္းမ်ား  က႑တြင္ ထင္ရွားေသာပါတီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ ျပလိုက္ပါသည္။

 

ေဒၚစႏၵာမင္း

(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္၊

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)

ေဒၚစႏ္ၵာမင္းသည္ ၂၀၁၂ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပည့္တန္ဆာဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ တင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားရွိ ခဲ့သလုိ ကန္႔ကြက္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥက္ၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္ အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိစ္ၥမ်ားကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အေပၚ  အႀကိမ္ႀကိမ္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ စည္ပင္သာယာ၀န္ႀကီး၏ ေျမေအာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည့္အေပၚ ျပင္းထန္စြာေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သည္ကုိ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပည္ပမွ ေအးခဲ့ ၾကက္သားမ်ားတင္သြင္း၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္း ခ်ရန္စီစဥ္မႈကုိ ကန္႔ကြက္ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေအးခဲၾကက္သားမ်ား တင္သြင္းမည့္ကိစ္ၥ  ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု မ်ားအတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၿပီး ေငြမ်ားေတာင္းခံေနသည့္ ကိစ္ၥမ်ားကုိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရကုိ ေမးခြန္းေမးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လႊတ္ေတာ္၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနသူျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရက အတိုးမဲ့ကမ္ၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြကိစ္ၥကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆုိေလးခု၊ ေမးခြန္း ၁၅ ခု ေမးျမန္း ထားသည္။ လက္က်န္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလ အတြင္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္ . . . . . . .