စီးပြားေရး

မြန္ျပည္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ံု မ်ားကို ရပ္ကြက္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။