တရားမ၀င္ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို့ေရာင္းခ်မႈ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္မွာ အစိုးရသစ္အေပၚတြင္မူတည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Jade Myanmar 'Big State Secert'  အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက ထုတ္ေ၀ခဲ့ ေသာစာအုပ္၏အေၾကာင္းအရာပါအခ်က္ အလက္အခ်ဳိ႕အားလတ္တေလာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း ယင္းသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မွာ အစိုးရသစ္၏လုပ္ေဆာင္မႈပြင့္လင္ျမင္သာ မႈအေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္းအဆုိပါ အစီ ရင္ခံစာ စာအုပ္အားေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့သည့္  Global Witness Juman Kubba  က ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ေျပာ သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာ စာအုပ္တြင္ ယခင္ကတပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအပါအ၀င္ကုမ္ၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းလုပ္ ကြက္မ်ားေငြစီးဆင္းမႈမ်ား၊ တရား၀င္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ တရားမ၀င္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈရရွိလာသည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ား အေၾကာင္းအား သုံးသပ္ကာေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ခြင့္ရွိေနၿပီ ပဲ၊ ကၽြန္မတို႔ကို Report လုပ္ခိုင္းတာ ကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔က Report  ၿပီးသြားၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ ျပည္သူျပည္သားမဟုတ္ဘူး။ အစိုးရ အသစ္အေနနဲ႔ကျပည္သူျပည္သားေတြ သိေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ ခ်လည္းျပသင့္ တယ္”ဟု Juman Kubba ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ အဆုိပါအစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထြက္ေပၚ လာကာစာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူအခ်ဳိ႕သည္ ယင္းအစီ ရင္ခံစာပါအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕အား ေျဖ ရွင္းခ်က္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔စာအုပ္မွာ ေျမပုံေတြပါ တယ္။ ကုမ္ၸဏီေတြပါတယ္။ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းကေဖာ္ျပလို႔မရဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ကုမ္ၸဏီေတြကို မနည္းေတာင္းဆိုၿပီးေတာ့ မွ ဒါကိုေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္”ဟု Juman Kubba က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

အထက္ပါပုဂ္ၢိဳလ္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားမ၀င္ေက်ာက္ စိမ္းေရာင္းခ်မႈသည္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကေက်ာက္စိမ္းေရာင္း ၀ယ္မႈမွရရွိလာေသာ ၀င္ေငအားေဒၚလာ  ၃၁ ဘီလီယံဟုသာေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ေရာင္းခ်ရေသာ စာရင္း မ်ားအရ ေဒၚလာ ၃၈ ဘီလီယံအထိရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, November 22, 2016