မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း သုံးစြဲရန္ က်ပ္သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ လ်ာထား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပံု ေငြစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဗဟိုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧၿပီ လမွ စက္တင္ဘာလထိ ၆ လအတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီးရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီး ဌာနသို႔အဆိုျပဳတင္ျပလာသည့္စာရင္းမ်ား အရေဒသတြင္းမျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရ မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္လ်ာထားလိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဆိုျပဳလာၾကတဲ့ စာရင္းအရ သာမန္ရေငြက ၉၄၅၅ ဒသမ ၉၅၂ သန္းပဲရွိတယ္။ သံုးရမွာက ၈၀၉၅၀ ဒသမ ၀၂၇ သန္းဆုိေတာ့ စုစုေပါင္းလို ေငြပမာဏက ၇၁၄၉၄ ဒသမ ၀၇၅ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ လိုေငြကိုေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုကျဖည့္ဆည္းေပးရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုအပ္တဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား ကိုသာလ်ာထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံ ကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းကေျပာသည္။

ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၄၃/၂၀၁၇၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၃၈)ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ကသေဘာတူညီခ်က္ေပးခဲ႔ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀းသို႔၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းကတင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ လ ၂၃ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပ သည့္အေရးေပၚအစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေထာက္ခံ မႈျဖင့္အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

“သန္းေပါင္း႐ွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ဘယ္လိုေနရာေတြမွာသံုးမလဲဆိုေတာ႔ လစာနဲ႔ခရီးစရိတ္စတဲ႔ အျခားမ႐ွိမျဖစ္ ေနရာေတြမွာသာမန္အသံုးစရိတ္နဲ႔သံုး မယ္။ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္နဲ႔က ေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အဓိကသံုးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္လမ္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးေတြ၊ ၿမိဳ႕ေပၚလမ္းေတြ အကုန္လံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္အဲဒီ႔အခ်က္သံုး ခ်က္အေပၚမွာမွ်ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကိုေရးဆြဲ ထားပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ယခုေတာင္းခံသည့္၆လဘတ္ဂ်က္ ကာလအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာစိစစ္တြက္ခ်က္လ်ာထားခဲ႔ ျခင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္အသံုးစရိတ္က်ပ္ ၃၇၂၈၂ ဒသမ ၅၄၈သန္း၊  ေငြလံုးေငြ ရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၄၃၆၆၇ ဒသမ ၄၇၉ သန္း ႐ွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း ထံမွသိရသည္။ ၆လဘတ္ဂ်က္မတိုင္မီ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူလခြင္႔ျပဳေငြျဖင္႔ လံုေလာက္ျခင္းမ႐ွိသည့္အတြက္ ျပည္ ေထာင္စုသို႔ျဖည္႔စြက္ခြင္႔ျပဳေငြက်ပ္၂၅၉၁၄ ဒသမ ၁၁၆သန္း ေတာင္းခံခဲ႔ရာဘ႑ာ ေရးေကာ္မရွင္က က်ပ္သန္း ၂၀၆၈၂ ဒသမ ၅၇၁ သန္းခြင္႔ျပဳခဲ႔ၿပီး ေငြက်ပ္ ၅၂ ၃၁ ဒသမ ၅၄၅ သန္းကို စိစစ္ေလွ်ာ႔ ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

စိန္မင္း(မေကြး)

Date: 
Tuesday, November 28, 2017