မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၌္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အခြန္လ်ာထားခ်က္ထက္က်ပ္သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ပိုမိုေကာက္ခံရရွိ

Author: 
စိန္မင္း(မေကြး)

ေဒသတြင္းအခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ထံမွ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အထူး ကုန္စည္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ေအာင္ ဘာေလအခြန္အရပ္ရပ္အားလ်ာထား ခ်က္မ်ားေရးဆြဲေကာက္ခံခဲ႔ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္အခြန္လ်ာထား ခ်က္ထက္ က်ပ္သန္း ၄၆၄၈ ဒသမ ၇၇၁ သန္း ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခဲ႔ေၾကာင္း  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုန္သြယ္ခြန္လ်ာထားခ်က္က်ပ္ သန္း ၈၇၃၇.၀၄၁ တြင္ က်ပ္သန္း ၁၃၄၀၈.၆၅၂ ေကာက္ခံရ႐ွိၿပီး ၁၅၃. ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေၾကာင္း ၊ အထူး ကုန္စည္ခြန္လ်ာထားခ်က္က်ပ္သန္း ၃၃ သန္းတြင္ ၁၀၂၇.၅၉၄သန္း ေကာက္ခံရ ရွိၿပီး ၃၁၁၃.၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသည့္ အတြက္ အမ်ားဆံုးရာႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္း ၅၆၀ တြင္ က်ပ္သန္း ၇၀၈. ၃၁၁ ေကာက္ခံရရွိၿပီး ၁၂၆.၄၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းရရွိခဲ႔ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးအခြန္ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္သိန္းကေျပာ သည္။

၀င္ေငြခြန္လ်ာထားခ်က္က်ပ္သန္း ၇၄၇၅.၇၀၆ တြင္ က်ပ္သန္း ၆၃၂၂. ၃၃၉ ေကာက္ခံရ႐ွိၿပီး ၈၄.၅၇ရာခိုင္ႏႈန္း သာရ႐ွိခဲ႔ေၾကာင္း ၊ ေအာင္ဘာေလတြင္ လ်ာထားခ်က္က်ပ္သန္း ၂၇၄.၂၅၃ တြင္ က်ပ္သန္း ၂၆၁.၈၇၅ ေကာက္ခံရ႐ွိၿပီး ၉၅.၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ၎င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္ခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားတြင္ လ်ာထားခ်က္ ထက္ပိုမိုေကာက္ခံရ႐ွိၿပီး ၀င္ေငြခြန္ႏွင္႔ ေအာင္ဘာေလတို႔တြင္ လ်ာထားခ်က္ ေအာက္ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ားရွိခဲ႔ေသာ္လည္း အခြန္အရပ္ရပ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၇၀ ၈၀ သန္းလ်ာထားေဆာင္႐ြက္ခဲ႔ရာတြင္ က်ပ္သန္း ၂၁၇၂၈.၇၇၁ ေကာက္ခံရရွိ ခဲ႔ေၾကာင္း ၊ ရာႏႈန္းအားျဖင္႔ ၁၂၇.၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ႔ၿပီး အခြန္ေငြက်ပ္သန္း ၄၆၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခြန္ ဥပေဒႏွင့္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေျပာင္း လဲျခင္းအျပင္အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားက လည္းေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း ၊ OAS ( Offical Assessment System ) မွ SAS (Self Assessment System) သို႔ေျပာင္း လဲေဆာင္႐ြက္ေနရာတြင္ကုမၸဏီမ်ားအား စတင္၍ SAS  စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအခြန္ ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္သိန္း၏ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။     

 

 စိန္မင္း(မေကြး)

Date: 
Tuesday, May 2, 2017