မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ေမြးျမဴေရးက႑မွ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားစြာ ရရွိေန

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေမြးျမဴေရးက႑ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚေဒသတြင္းအစိုးရ၏ အားေပးမႈ မ်ား႐ွိေနၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးရ လဒ္မ်ားအျဖစ္ေဒသတြင္းတိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင္႔ ဌာနဆိုင္ရာ၀င္ေငြမ်ားရရွိလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ေမြးျမဴေရးေတာင္သူမ်ားႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားလည္း အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ ထြန္းေနေၾကာင္းေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္လအတြင္းမွာကို ကုမၸဏီ ငါးခုကေန ဆိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြသိန္း ၁၀၀ ေလာက္၀င္တယ္။ တစ္ေကာင္ကို ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ေကာက္တာ။ ႏိုင္ငံေတာ္က လည္း ဆိတ္တန္ဖိုးရဲ႕ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကုန္ သြယ္ခြန္ရတယ္။ ဌာနအေနနဲ႔လည္း တိရစၦာန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခဆိုၿပီး တစ္ေကာင္ကို ၂၀၀၀က်ပ္ႏႈန္း ဌာန ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ကို ၀င္တယ္။ ပခုက္ၠဴခ႐ိုင္ထဲကရြာေတြမွာဆို ဆိတ္ေမြးျမဴေရးနဲ႔ပဲႀကီးပြားေနၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ”ဟု ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးဦးက ဆိုသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရးကုမ္ၸဏီ၁၁ ခုရွိၿပီး ၿပီးခဲ႔ သည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကဆိတ္အေကာင္ ေရ ၉၀၀၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ႔ ေၾကာင္း၊ အစိုးရလက္ခံထား႐ွိၿပီး ျဖစ္သည့္ကၽြဲႏြားအ႐ွင္မ်ား ျပည္ပသို႔တင္ ပို႔ခြင္႔ျပဳမည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူၾကမ္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွိေနၿပီး ေမြးျမဴေရးက႑အတြက္ ေခ်း ေငြမ်ားလည္းေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိေန ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးဦးထံ မွ သိရသည္။

တစ္ႏွစ္ကို ေမွာင္ခိုထြက္တဲ့ ႏြား တစ္သိန္းခန္႔ရွိတယ္လို႔တိေမြးကုကေျပာ တယ္။ သယ္ေဆာင္ခအေနနဲ႔ ေမွ်ာစာ ေပးတာ  တစ္ေကာင္ကို  ၃၀၀၀ ပဲ ေကာက္ဦး။ တစ္ႏွစ္ကို သိန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ နစ္နာေနတယ္။ ႏြား ေမွာင္ခိုကိစ္ၥတင္ တရား၀င္တင္ပို႔ႏိုင္ ေအာင္၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ဒါကို ႀကိဳးစားေနတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ၀က္ေမြးတို႔၊ ႏြားေမြး တို႔ကို ပက္ျမန္မာတို႔ဘာတို႔ကေထာက္ ပံ့ေၾကးေပးတာေတြရွိတယ္။ ဒီအေသး စား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ ေတြကို ေငြေခ်းမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳး စားေနတယ္”ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဆိတ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေကာင္း မြန္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ ကိုင္မႈက်ဆင္းေနသည့္ေဒသမ်ားရွိလာ ၿပီး ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားတရား၀င္သယ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူမ်ားထိုက္ တန္ေသာေစ်းႏႈန္းရရွိျခင္း၊ တိုင္းေဒ သႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ပံုေငြတိုးတက္ျခင္းရလဒ္ ေကာင္းမ်ားပိုင္ဆိုင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေကာင္းမြန္ေသာေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာက်င့္ စဥ္မ်ားက ေမြးျမဴေရးက႑ကိုတိုးတက္ ေစကာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေနကာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းနစ္ နာမႈမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသ ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

စိန္မင္း(မေကြး)

Date: 
Tuesday, November 7, 2017