အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည့္အ၀ေကာက္ခံရရွိေစေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုၾကပ္မတ္ရန္ မေကြးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ တုိက္တြန္းေျပာၾကား

အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည္႔အ၀ ေကာက္ခံရရွိေစေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ကိုၾကပ္မတ္ရန္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသႏ္ၲရ စီမံ ကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ကိစ္ၥရပ္မ်ား ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေကြးတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

““မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဌာနအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္အေကာက္ မ်ားႏွင့္ အျခားသာမန္ရေငြမ်ား အျပည့္ အ၀ ေကာက္ခံရရွိေစေရးအတြက္ ဖိဖိ စီးစီးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မ်ားကို ၾကပ္မတ္ရန္ မလိုအပ္ေသာအသံုး စရိတ္မ်ားကို စိစစ္၍ သတ္မွတ္ရန္ပံုေငြ မ်ားအား စီမံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း””၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေအာင္မုိးညိဳက ေျပာသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံု ေငြစာရင္းတြင္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ဖြဲ႕ ပါ၀င္ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထား ေသာ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေသာ အခြန္မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သာ အခြန္ကိုေကာက္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ညီညြတ္မွ်တေသာ အရ အသံုးေငြေၾကးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမွန္ကန္ေစရန္၊ ေငြ ေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈတုိ႔ကို အခြန္အေကာက္စနစ္ ျဖင့္ ထိန္းညိႇေပးရန္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ရန္၊ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈမွ်တေစရန္ႏွင့္ စီးပြား ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း အသံုး စရိတ္မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဆက္ လက္တုိးျမႇင့္သံုးစြဲရန္၊ ျပည္သူလူထုကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဦးစားေပးသံုးစြဲရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္မႈမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ခြင့္ျပဳရန္၊ စီမံကိန္းမ်ား အား ဦးစားေပး အဆင့္ခြဲၿပီး လတ္ တေလာ မလိုအပ္ေသးသည့္စီမံကိန္းမ်ား ကို ေရႊ႕ဆိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပစ္ၥည္း၀ယ္ ယူမႈမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြႏွင့္ ျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားကို စိစစ္ရယူရန္၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊  လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရလံုေလာက္ စြာ ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ တုိးျမႇင့္သံုးစြဲရန္ ျဖစ္သည့္အတြက္  စသည့္အခ်က္တုိ႔ႏွင့္ အညီ သံုးစြဲရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္ကိုလည္း ယခင္ဧၿပီ လ ၁ရက္မွ မတ္လ ၃၀ရက္အထိ ေရးဆြဲ ရာမွ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ဧၿပီလ ၁ရက္မွစက္တင္ဘာ၃၀ရက္ ေန႔အထိေျခာက္လစာေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၂၀၁၈- ၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ေအာက္တို ဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။       သီဟဘုန္းမုိရ္

Date: 
Tuesday, December 5, 2017