အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင္႕တုိင္းအဆင္႕ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းမည္

Author: 
ၿဖိဳးေအာင္

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ထပ္မံတိုး ျမႇင့္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ  အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥက္ၠ႒-၂ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေျပာသည္။

““အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြေကာ္မတီ ေတြကိုေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအလုိက္ ဖဲြ႕ စည္းဖုိ႔ေတာ့ရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြ ေပၚလာရင္ေတာ့ ဘယ္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း မွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဘယ္ ေလာက္ဆုိတာေတာ့ ေပၚလာဖုိ႔ရွိတယ္”” ဟု အၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးေကာ္မတီ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ မ်ား ဖဲြ႕စည္းရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားအား ၫႊြန္ၾကားထားေၾကာင္းသိ ရသည္။

““အခု ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအလုိက္မွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔သြားရမယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြး ေနၾကတာရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္က တစ္ေျပးညီထုတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိထုတ္ခဲ့ ေတာ့ အဆင္ေျပတာလည္ရွိတယ္၊ မေျပ တာလည္းရွိတယ္”” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအခေၾကးေငြ အား တုိးျမႇင့္ေပးရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေန ေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ထပ္မံႀကီးျမင့္ ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။          

 

ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, March 14, 2017