အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေစရန္ လိုအပ္

Author: 
ပိုင္ထက္ (ျမစ္မခ)

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္း ၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

“လုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ေပးဖို႔လိုက္ နာတယ္။ အခုသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျပင္ ဆင္မယ္ဆိုလည္းေဆြးေႏြးဖို႔အသင့္ပါ။ တစ္ခုကသတ္မွတ္ခ်က္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ဖုိ႔လည္း လုပ္ သင့္တယ္လို႔ျမင္တယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥက္ၠ႒ ဦးျမင့္စိုးကေျပာသည္။

အစိုးရသစ္ကတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္ မွတ္ခ်က္လႊမ္းၿခံဳေစေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းၿပီး လႊမ္းၿခံဳမႈမရွိပါကအလုပ္ သမားအခြင့္အေရးမ်ားလည္းဆံုး႐ံႈးႏုိင္ ကာအလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုန္ ထုတ္စြမ္းအားက်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္စိုးက ဆက္ေျပာသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္ လွ်င္ က်ပ္၃၆၀၀ႏႈန္းျဖင့္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္က်ပ္၄၀၀၀ မွ  ၅၀၀၀ေက်ာ္အထိေတာင္းဆိုမႈမ်ား လည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “လုပ္ငန္း ရွင္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမယ္။ ဆံုးျဖတ္တာေတြက လည္း လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ မွ်မွ် တတဆံုးျဖတ္ထားတာလုိက္နာရမယ္ လို႔ယူဆတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ ၀င္းကေျပာသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာထပ္မံျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအစိုးရသစ္လက္ ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေကာ္ မတီသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရသံုးပြင့္ ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လည္းလိုအပ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂ္ၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥက္ၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။ 

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ေရးအတြက္ အစိုးရကေကာ္မတီဖြဲ႔ စည္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕မွလည္း အနိမ့္ ဆံုးလုပ္ခလစာက်ပ္ ၆၀၀၀ သတ္မွတ္ ေပးရန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။            

 

ပိုင္ထက္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, March 21, 2017