အလုပ္ေခၚစာရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၈၀၀၀ ခန့္အား မေလးရွားသို့ အျမန္ေစလႊတ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံတင္ျပထား

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ အလုပ္ေခၚစာ (Calling Visa)   ရရွိ ထားၿပီးသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၈၀၀၀ ခန္႔ အား မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔အျမန္ဆုံးေစလႊတ္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္ အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနကမေလးရွား ႏုိင္ငံသို႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္္အားၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ေခတ္ၱရပ္ဆုိင္းလိုက္ သျဖင့္ အဆုိပါကာလမွလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အလုပ္ေခၚစာရရွိထားသည့္ျမန္မာလုပ္ သား ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း တင္ျပစာအရ သိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံမွ အလုပ္ေခၚစာ သက္တမ္းမွာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၄ လသာ ရရွိၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုး ၄ လထပ္မံရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန ကေခတ္ၱရပ္ဆုိင္ထားသည့္ကာလမွာ ၆ လခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ျခင္း၊ မေလးရွားျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ႏုိင္ငံျခားသားေခၚယူခြင့္  ခြင့္ျပဳမိန္႔စာမွာသက္တမ္းအကန္႔အသတ္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕သက္တမ္းေသၿပီး သည့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားအတြက္ သက္ တမ္း မတိုးႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ အလုပ္သမား တစ္ဦးမေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ထြက္ခြာရန္အတြက္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ဖိုး၊ေဆးစစ္စရိတ္၊ စား စရိတ္၊ ေနရပ္မွ ရန္ကုန္စရိတ္မ်ားစုစုေပါင္း မွာ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔မထြက္ခြာမီအထိ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေတာင္ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္ေခၚစာရရွိ ထားေသာ အလုပ္သမား ၈၀၀၀ ခန္႔၏  ကုန္က်ထားၿပီး ေငြမွာက်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ရွစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ခန္႔ရွိ ေသာေၾကာင့္ မေလးရွားသို႔သြားေရာက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက လုပ္သားမ်ားအတိုးႏႈန္း ႀကီးစြာရွာေဖြထားေငြမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားကို ကူညီရာ မေရာက္ဘဲေရနစ္သူ၀ါးကူထိုးသကဲ့သို႔ျဖစ္ ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါတင္ျပစာတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပ ထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ “လိုင္ စင္ရေအဂ်င္စီႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔ အၾကားသေဘာတူစံစာခ်ဳပ္” အပုိဒ္ ၂၊ ပုဒ္မ (ည) အရ ေအဂ်င္စီမွ ၆ လအတြင္း သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းခြင့္သို႔ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ေခတ္ၱဆုိင္းငံ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ ဖ်က္သည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနျခင္း ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံၾကရၿပီးလုပ္သားေစလႊတ္ေရး အတြက္ တိက်ေသခ်ာသည့္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိထားၾကသည့္ အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ ရသည့္လုပ္သားေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ျမန္မာေအဂ်င္စီမ်ားဘက္မွ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္သည့္သေဘာသက္ ေရာက္ေနျခင္း၊ မေလးရွားသို႔အလုပ္သမား ေစလႊတ္ျခင္းကာလၾကာရွည္စြာပိတ္ထား ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား မေလးရွား ႏုိင္ငံသို႔အလုံးအရင္းျဖင့္ တရားမ၀င္သြား ေရာက္ေနျခင္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာမ်ားထက္သို႔ေရာက္ရွိလာကာႏိုင္ငံ ၏ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား ဆက္လက္  ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္းလည္း အၾကံျပဳတင္ ျပထားသည္။

အလုပ္ေခၚစာရရွိထားၿပီးေသာ အလုပ္သမား ၈၀၀၀ ခန္႔အား မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳပါက ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အသင္း ၀င္ေအဂ်င္စီမ်ားကိုယ္စားတာ၀န္ယူတာ ၀န္ခံ၍မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရ မည့္အခက္အခဲမ်ားကိုေျပလည္သည္အထိ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ဟုလည္း ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ကတိျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။  

              ေျချမန္ေတာ္

Date: 
Tuesday, June 6, 2017