အိမ္ျခံေျမ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ သဲစုပ္ယူရန္ လုပ္ငန္းရွင္ (၃၃)ဦး တင္ျပထားေသာ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စက္တင္ဘာလဆန္းမွ စတင္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွ သိရွိရသည္။

မႏ္ၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုဂံတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဟိုတယ္ ၂၅ လံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍သာသနာ ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္းစား သံုးသပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။