အျခား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအလွည့္အေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေျပာသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ အလုပ္ေခၚစာ (Calling Visa) ရရွိ ထားၿပီးသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၈၀၀၀ ခန္႔ အား မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔အျမန္ဆုံးေစလႊတ္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္ အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။