အျခား

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ေငြမည္းမ်ား၀င္ လာမည္ဆိုေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ၀င္ ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ တိုက္ ႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု ျမန္မာ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔က တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အခြန္သက္သာ ခြင့္အစီအစဥ္ ေရႊ႕ ဆိုင္းပါက စီးပြားေရးၿပိဳလဲႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွင္းလင္းရာတြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအလွည့္အေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေျပာသည္။