ေရႊေစ်းကြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Jade Myanmar 'Big State Secert' အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက ထုတ္ေ၀ခဲ့ ေသာစာအုပ္၏အေၾကာင္းအရာပါအခ်က္ အလက္အခ်ဳိ႕အားလတ္တေလာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း ယင္းသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မွာ အစိုးရသစ္၏လုပ္ေဆာင္မႈပြင့္လင္ျမင္သာ မႈအေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္းအဆုိပါ အစီ ရင္ခံစာ စာအုပ္အားေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့သည့္ Global Witness Juman Kubba က ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ေျပာ သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေရႊဆုိင္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ပန္းထိမ္ဖို မ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္နည္းပါးေန ေၾကာင္း၊ ေရႊအ၀ယ္မရွိဘဲ လာၿပီးေရာင္း ခ်သူမ်ားေနေၾကာင္း ေရႊဆုိင္မ်ား၏ေျပာ ျပခ်က္အရ သိရသည္။