ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြး

Tuesday, May 29, 2018 - 17:00
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ ရွိလာၾကသည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အပ့ံကူညီ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကႀကီးမွဴး၍ ဦးစီး ေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီအသီး သီးကုိ ေမလ၂၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီးျဖစ္၍ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေမလ၂၃ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ဧရာ ရပ္ကြက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ုံးမလိခ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ဦးစီးေကာ္မတီ ဥက္ၠ႒ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဦးစီးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသင္း လြင္က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းနယ္ေျမမလုံျခဳံမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစခန္းအသီးသီးသို႔ေရာက္ ရွိေနထိုင္ သည့္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးတို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ဳိးၫြန္႔က ဦးစီးေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပကာေန ရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ရာေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလူမႈေရး၀န္ႀကီးႏွင့္တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အခမ္းအနားသို႔ ဦးစီးေကာ္မတီမွကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီ ၉ခုမွ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။                                           ေတာသားေလး