ကုလသမဂၢလူအခြင္႕အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးက စြပ္စြဲသည့္အခ်က္မ်ား လုံး၀မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေမာင္ေတာ ေကာ္မရွင္ေျပာၿပီ

ေဇာ္ျမင့္
Tuesday, August 8, 2017 - 16:00

ေမာင္ေတာေဒသ၏လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္ တစ္ခုခိုင္ခိုင္မာမာထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသ တြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္း ေရးတုိ႔အတြက္ လစာ၂ဆတုိးျမႇင့္ခံစားေစ ရန္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွအၾကံျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရ သည။

ေမာင္ေတာေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ သတင္းမီဒီယာဆုိင္ ရာ၊ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရးဆုိင္ရာ၊ ဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ အမ်ဳိး သားလုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသလုံျခံဳေရး ဆုိင္ရာ၊ ႏိုင္ငံတကာလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္း  မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ အေထြေထြဟူ၍ အၾကံျပဳခ်က္ ၄၈ ခ်က္ပါ၀င္သည့္အစီရင္ခံစာကိုႏုိင္ငံေတာ္ သမ္ၼတတင္သြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မ ရွင္ေခါင္းေဆာင္ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ က ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စိမ္းလဲ့ကန္ သာႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။

“ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးရဲ႕ အစီရင္ခံစာဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလေမာင္ေတာ  ေဒသအၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္စတင္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ပထမပိုင္းကာလအတြင္းလုံျခံဳ ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားက ရက္စက္စြာအၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း တတိယပိုင္းကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားက ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေရာ၊ မူဆလင္ ေက်းရြာသားမ်ားကိုပါ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္မႈ၊ ေက်းရြာသား မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္သင္ တန္းမ်ားေပးမႈမ်ားကို မေဖာ္ျပတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ ေမာင္ေတာ ေဒသရွိေက်းရြာမ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ ပမွေထာက္ပံ့မႈပစ္ၥည္းမ်ားကူညီေထာက္ ပံ့ေပးေနမႈစသည့္အေျခအေနမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွသိေအာင္ေရးေဖာ္ျပျခင္းမျပဳ ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္  ေျမာက္ပိုင္းမွ မူစလင္မ်ားအားတုိက္ခုိက္ ျခင္းသည္လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားဆန္႔က်င္ သည့္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္းနဲ႔ ၎င္းတုိ႔အေပၚက်ဴးလြန္သည့္အၾကမ္းဖက္ မႈျဖစ္ရပ္မ်ားသည္လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္သန္႔ စင္ျခင္းဟုေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္က ၎င္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ရြာကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ ကာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေျချပဳ၍ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိဒုက္ၡ သည္စခန္း ၃ ခုသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဒုက္ၡ သည္မ်ားကိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂ္ၢလူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး ႐ုံးက စြပ္စြဲသည့္အခ်က္မ်ားလုံး၀မေတြ႕ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ကေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ၏လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကိုထိထိေရာက္ ေရာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္တစ္ခု ခုိင္ခုိင္မာမာထူေထာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ သကဲ့သို႔ေဒသတြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန  ေသာအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္ တင္ေရး၊ အဂတိလုိက္စားမႈကင္းရွင္းေရး တို႔အတြက္ လစာ ၂ဆတိုးျမႇင့္ခံစားေစေရး ၃ ႏွစ္ ၄ ႏွစ္ကာလကန္႔သတ္မႈျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး အခ်ိန္ေစ့သည္  ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းအျခားေဒသမ်ားသို႔ျပန္ လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရးရာထူးတိုး ျမႇင့္ေပးေရးတုိ႔ကိုမူခ်မွတ္၍ က်င့္သုံးေဆာင္  ရြက္သင့္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ အေသးစိပ္ေလ့လာစိ စစ္၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္အဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္း ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

ေဇာ္ျမင့္