မိုးညႇင္းၿမိဳ႔နယ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

Tuesday, January 30, 2018 - 13:00

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကခ်င္ ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ် တရားမွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္စြမ္းၪဏ္စြမ္း ရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသစ္ဥကၠ႒ ဦးစံေအးက ေျပာသည္။

““ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစဖို႔ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ႔ေနရာ ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ႔ေနရာမွာ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္က အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္ေလ ေတာ့ မဲဆႏ္ၵရွင္ေတြ ေရြးခ်ယ္လိုက္တ့ဲ အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေစဖို႔ တိတိ က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ””ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသစ္ဥက္ၠ႒ ဦးစံေအးက ေျဟသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အားဥက္ၠ႒ဦးစံေအးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသစ္ ကို ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၉/၂၀၁၈)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ ပြဲအရာရွိ ဦးမ်ဳိးမင္းဦးထံက သိရသည္။

““ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္း ဆိုတာ နိုင္ငံေရးပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ ကိုယ္ က်ဳိးမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ယုံ ၾကည္ပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၀င္မျဖစ္ရပါဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရ ပါမယ္။ လူပုဂ္ၢိဳလ္ ေျခာက္ေယာက္နဲ႕ဌာန ဆိုင္ရာ ကုိးခုတို႔ပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးရပါမယ္””ဟုခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ဦးမ်ဳိးမင္းဦးကေျဟသည္။

ျပည္နယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ား ကိုျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ေလးစားျခင္းခံရ ေသာပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မိုး ညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဦးစံေအးသည္ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ျဖစ္ကာ ေဒၚျမင့္ရီ၊ ဦးတင္လိႈင္၊ ဦးထြန္းၾကည္၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ ထိုက္၊ ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဌာန ဆိုင္ရာ ကုိးခုတို႔မွ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ ေၾကာင္း မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ၏ေျဟၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 ““မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုရွိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ ေရြး ေကာက္ပြဲကာလမဟုတ္ရင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို ႀကီးၾကပ္ရပါမယ္။ သည္လို ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါဥက္ၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေလးခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါ””ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲအရာရွိ ေဒၚခင္ေမစိုးက ေျပာ သည္။အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ ဆုံ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ လ ၂၅ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ျပီး ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ေပးအပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒစာအုပ္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥက္ၠ႒ဦးစံေအးကွ လက္ခံရယူ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။     သစၥာ(မိုးညွင္း)