ရခိုင္ျပည္နယ္ကို တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုတြဲဖက္၍ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ေန

Tuesday, May 1, 2018 - 16:15
ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုတြဲဖက္၍ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ၎င္း၏ လူမႈကြန္ရက္၌ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္အစိုးရ အေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကိုတစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါအား လုံးသိတဲ့အတိုင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ၡေတြ ေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
ဒါကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေရးသားထား  သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ပဋိပက္ၡမ်ားႏွင့္ သြားလာေရးခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနိမ့္ဆံုးဒုတိ ယျပည္နယ္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
“ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအဓိကဦးစား ေပးတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႔ တာ၀န္စတင္ထမ္းေဆာင္ကတည္းက တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုကေျပာသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းအၾကမ္း ဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြား သူမ်ားအား စနစ္တက်ျပန္လည္လက္ခံ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီးေမာင္ ေတာေဒသေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူ သားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္ အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္ ႕ႏံၽြီ သည္ ျပည္ နယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ 
ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ျပည္တြင္းနဲ႔သာမကျပည္ပနဲ႔ပါ ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္””ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကေျပာသည္။              
 
ျမစ္မခ