ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ တရား၀င္စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ျပည္ပအမိန့္ေပး ေစခိုင္းမႈေၾကာင့္မွ် ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္

Tuesday, June 5, 2018 - 18:15

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မျဖစ္မီအေျခ အေနပကတိျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာစုံစမ္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆုိင္ရာတုိ႔မွ တရား၀င္စုံ စမ္းစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ျပည္ပ  အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈေၾကာင့္မွ် ထပ္မံေဆာင္  ရြက္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါ  အ၀င္အဖြဲ႕၀င္ ၃ ဦးပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္  သည့္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ကို ဖြဲ႕စည္းကာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ ခိုက္မႈၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္  မႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစ္ၥမ်ား ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ျခင္းအေပၚယင္းသို႔သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္ မႈကိစ္ၥတြင္ ျပည္ပမွ မည္သည့္ လူ႔ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းအားေပးေထာက္ပံ့မႈကမွ် ျပႆနာကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ေျဖ ရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ပိုမိုႀကီးက်ယ္႐ႈပ္ေထြး သည့္အေျခအေနမ်ားကိုသာျဖစ္ေပၚေစ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိ သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို ဆက္ လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ရွင္းလင္းအသိေပး ရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းလည္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါအခ်က္ ၄ ခ်က္မွာ သမၼတ ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ကုလသမဂ္ၢလုံျခံဳ ေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ၫႊန္ ၾကားခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေျပာ ၾကားခဲ့သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလမ္းႏွစ္ သြယ္အနက္ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္ျဖင့္ စစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရမည္ဟူသည့္ကန္႔သတ္ ခ်က္မရွိပါဘဲ ယခုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္  မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အထပ္ ထပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥ၊ မလႊဲမေသစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သင့္သည့္ ARSA  အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမျပဳျခင္းကိစၥႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေမ ၃၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားနားလည္ မႈစာခၽြန္လႊာပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းအသိေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။                    

                     0011