ေရရွည္တည္တံ့မွ်တေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ပါတီမူ၀ါဒအျဖစ္ က်င့္သံုးမည္ဟု ဦးကုိကုိႀကီးဆုိ

Tuesday, February 13, 2018 - 12:00

ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္သည့္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးကုိ အာ႐ံုစုိက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မွ်တေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈကုိ ပါတီမူ၀ါအျဖစ္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိတာ၀န္ခံ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ႏုိင္ငံေရး ပါတီ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲ၌ ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ေရရွည္တည္ တံ့မွ်တသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးကုိ အမ်ဳိးသားေရး အႏ္ၲရာယ္ အျဖစ္ တုိက္ဖ်က္သြားရန္တုိ႔ကုိ ပါတီ မူ၀ါဒအျဖစ္ ခ်မွတ္သထားေၾကာင္း သိရ သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တုိင္းျပည္ စီးပြား ေရးကုိ အာ႐ံုစုိက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဟာ အဓိက က်ပါတယ္။ အဲဒီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေရရွည္တည္တံ့မွ်တေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈဆုိတာကုိ ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒအျဖစ္ က်င့္ သံုးပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမုိကရက္ တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေထာင္ေရး ေပၚထြန္းေရးဟာ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ မူ၀ါဒျဖစ္ပါ တယ္”” ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ံုးခန္းမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ ဖြင့္ လွစ္လ်က္ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ကာ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အထူးအေလးေပး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။                        ေဇာ္ျမင့္