ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၄သိန္းခန့္ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၆ ခု ခန္႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉ ေသာင္းေက်ာ္မွ လူဦးေရ ၃ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ရသူ ၄ သိန္းခန္႔မွာ ဇူလိုင္လလယ္မွ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ထိအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ေရျပန္ လည္က်ဆင္းၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူလေန ရာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ ျခင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ေထာက္ ပံံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာတြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ တန္ဖိုးက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေထာက္ပ့ံ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ား၊ လူ မႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လူကယ္ျပန္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပစ္ၥည္းမ်ားတြင္ ဆန္၊ ငါးေသတ္ၱာ၊ တာေပၚလင္လိပ္၊ ေရသန္႔ ေဆးထုပ္၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ သဲအိတ္၊ ေရသန္႔၊ ေခါက္ဆြဲ၊ စားဆီ၊ ျခင္ေထာင္၊ အ၀တ္ အထည္စသည့္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုး ကုန္ႏွင့္ေရေဘး ကာကြယ္ေရးပစ္ၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ 

ေအာင္ႏုိင္ဦး

Date: 
Tuesday, August 9, 2016