ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဒီလိုပဲအႀကံျပဳလိုပါတယ္

Author: 
Admin
Date: 
Thursday, July 28, 2016

ဤသို႔လုပ္ငန္းသဘာ၀အေျခခံမတူညီေသာ အေျခခံပညာေရးမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဘ၀ကို ပါေမာက္ၡခ်ဳပ္တစ္ျဖစ္လဲ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ သည့္အခါ မရည္ရြယ္ေသာ ေစတနာအမွားမ်ားရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးမ်ားတြင္ အထက္၏ အၿငိဳျငင္ကိုမခံလို၍ေရငုံေနၾကေသာ အေျခခံပညာ ကိုယ္စားျပဳဆရာႀကီးမ်ားက လြဲမွားေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပ၀ံ့ေသာသတ္ၱိေမြးျမဴၾကရပါမည္။ ဥပမာ ေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို ၀ိဇ္ၨာ၊ သိပ္ၸံတက္ၠသိုလ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔သြတ္ သြင္းရန္ကိစ္ၥ။
၀ိဇ္ၨာ/သိပ္ၸံတက္ၠသိုလ္ဆုိသည္မွာ ဘာသာရပ္ (Subject) ကို သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းဌာနျဖစ္ ပါသည္။ ဘာသာရပ္ (သခၤ်ာ၊ ဓာတု၊ ႐ူပ၊ ဘူမိ၊ သမုိင္း၊ ပထ၀ီ အစရွိသည္အားျဖင့္) ကို နက္နက္ နဲနဲေလ့လာသင္ၾကားေပးရာဌာနျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ဘာသာရပ္တြင္ မဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိသည့္တုိင္ ေလ့လာသံုးသပ္အေျဖရွာျခင္းပညာရပ္ကို သင္ၾကား ေပးျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ထုိတက္ၠသိုလ္မွ ပါေမာက္ၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာက္ၡ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း ဤနည္း စနစ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးေကာလိပ္ဆုိသည္မွာဆရာအတတ္ သင္ပညာ အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအရြယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္အခါ လိုအပ္မည့္ပညာကို သင္ၾကားေပးရာဌာနျဖစ္ရာ ဘာသာရပ္ (Subject)သာမက၊ ဘာသာရပ္အလုိက္ သင္ၾကားျပသပံုနည္းစနစ္ (Methodology)၊ သင္ ၾကားမႈဆုိင္ရာတပည့္မ်ား၏ အသက္အရြယ္အလုိက္ စိတ္ပညာ (Educational Psychology)၊ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူပစ္ၥည္းအတတ္ပညာ (Teaching aids)၊ ရပ္ရြာႏွင့္ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ (Social Dealing) မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိရာ ၀/သ တက္ၠသိုလ္ကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကို အႏုလံု ပဋိလံုေလ့လာသည့္အေနအထားႏွင့္သေဘာသဘာ၀ ခ်င္း ကဲြျပားျခားနားမႈရွိပါသည္။ လုပ္ငန္း၏ဦးတည္ ခ်က္ (mission) ခ်င္းလည္းမတူပါ။ ထုိ႔အျပင္ ပညာ ေရးေကာလိပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာဌာနမ်ားမွာလည္း သေဘာသဘာ၀ခ်င္းမတူညီၾကသျဖင့္ ဌာနအေရ အတြက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္း ပစ္ရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဤသည္တုိ႔ကို မျဖစ္မေန ေပါင္းစည္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ သြတ္သြင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ပါက ပညာရွင္မာနမ်ားကို ထိခုိက္လာ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိေသာရလဒ္ရႏုိင္မႈနည္းပါး သြားမည္သာ။ ဤသည္ကိုလည္း ဂ်ာနယ္သတင္း ေထာက္မ်ား သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္သင့္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္အျဖစ္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ အထက္ပါအေျခခံပညာ၀န္ထမ္မ်ား ၏ လူမႈဘ၀အခက္အခဲ၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀အခက္ အခဲမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာမွလာေသာ တာ၀န္ရွိ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကိုယ္၌က အဆင့္ျမင့္က႑တြင္မေတြ႕ ဘူး၊ မၾကံဳဘူးျဖစ္ေန၊ အေျခခံပညာကို ကိုယ္စားျပဳ ေနသည့္ ဆရာႀကီးမ်ားကလည္း ေရငံုေနသည့္ အက်င့္က အ႐ိုးစဲြေနဟူ၍ ျဖစ္ေနၾကပါက တီဗီြႏွင့္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ဖတ္႐ႈေနရေသာ ပညာ ေရးတုိးတက္မႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ၾကန္႔ၾကာေန ဦးမည္သာ။
ယေန႔အခါ မသန္စြမ္းပညာေရးအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ေနၾကေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို တီဗြီ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈေနရပါသည္။ မသန္စြမ္းပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ မခ်ိျပံဳး ျပံဳးခ်င္ပါသည္။ ဤမသန္စြမ္း ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေခါင္းစဥ္ေဖာ္၍ အားေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖူးပါသည္။
ထုိအခ်ိန္က ပညာေရးအမာခံ ပါခ်ဳပ္အဆင့္မွ ေန၍ အဆင့္ဆင့္ရာထူးတက္လာေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီး က ““မသန္စြမ္းေတြ ပညာတတ္လာေတာ့ေရာ တုိင္း ျပည္အတြက္ ဘာအက်ိဳးျပဳႏုိင္လုိ႔လဲ”” ဟု ေျပာဆုိ ကာ ကန္႔ကြက္ပါသည္။ စာေရးသူ မခ်ိျပံဳး ျပံဳးခ်င္ သည္ဆုိသည္မွာစာေရးသူသည္ယေန႔တုိင္ အမနာပ ေျပာဆုိျခင္းခံေနရေသာ စစ္တပ္မွလာသူျဖစ္ၿပီး ထုိ ပုဂ္ၢိဳလ္မွာမူ ပညာေရးမွ ငယ္ေမြးျခံေပါက္ အရပ္သား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ စာေရးသူက တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္၊ မရွိသည္ အပ ထား၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္သည္ ထိုမသန္စြမ္း၏ ရပုိင္ခြင့္ (Wheel Chair) ျဖစ္သည္။ စာတတ္ေျမာက္ပါက၊ ဘဲြ႕ရ ခဲ့ပါက ထုိမသန္စြမ္းအတြက္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိယံုၾကည္ မႈလည္း ပိုမိုတိုးပြားကာ လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္မည္ဟု ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးကုိယ္၌က စိတ္မ၀င္စား ပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ရန္ ႐ႈေထာင့္မွသာ စဥ္းစားေနပါသည္။
ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စာေရးသူလည္း မိမိနည္းမိမိဟန္ျဖင့္ မစုပံုခ်စ္ ဆယ္ တန္းစာေမးပဲြကို ခႏ္ၶာကုိယ္မသန္စြမ္းမႈကို ေက်ာ္လြန္ ၿပီး အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မေမဇင္ ေအာင္ (၎၏ဘ၀ကို စကိုင္းနက္႐ုပ္သံမွ မေမဇင္ ေအာင္ကိုယ္တုိင္ သ႐ုပ္ေဆာင္၍ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ပါသည္) ကို ဆယ္တန္းေအာင္႐ံုသာမက ပုသိမ္ ၀ိဇ္ၨာ/သိပ္ၸံတက္ၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရသည္အထိ ပါခ်ဳပ္ဦး လွတင့္၊ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း တုိ႔၏အကူအညီမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိထက္ မက ေရႊမင္းသားကုမ္ၸဏီ၌ ကြန္ပ်ဴတာ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္သြင္းေပးခဲ့ပါသည္။
တစ္ဖန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားဘာသာသင္ တက္ၠသိုလ္၌ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ (Wheel Chair) ျဖင့္ သြားရလာရလြယ္ကူေစရန္ တက္ၠသိုလ္ ၏ လူသြားစႀကႍမ်ားကို ေရႊမင္းသားကုမ္ၸဏီပိုင္ရွင္ဦးျမတ္သူ၀င္းက မိမိစရိတ္ မိမိက်ခံျပဳျပင္ေပးလုိ ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကမ္းလွမ္းလာသည္ကို ထုိ အခ်ိန္ကရွိသည့္ ေနာက္ခန္႔၀န္ႀကီးထံ တင္ျပခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးက ခြင့္မျပဳပါ။ ဦးျမတ္သူ၀င္းကလည္း စႀကႍ အတက္အဆင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို ခြင့္ ျပဳခ်က္မယူေတာ့ဘဲ ၀င္ေရာက္ျပဳျပင္လုိက္သျဖင့္ စာေရးသူ၀မ္းသာခဲ့ရပါသည္။ မသန္စြမ္းပညာေရး ေအာင္ျမင္ေစလိုပါသည္။
စာေရးသူသည္ မ်က္မျမင္သင္တန္းေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သခၤ်ာဘာသာေျဖဆုိရန္ အေထာက္အကူပစ္ၥည္းႏွင့္အထက္/ေအာက္ျမန္မာ ႏုိင္ငံ မူကြဲေနေသာ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ လက္ သံုးသေကၤတကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္စီမံခဲ့ပါသည္။ ဤေခါင္းစဥ္မ်ားကိုလည္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွ ပညာေရးအတြက္ သတင္းရယူလွ်င္ သတင္းလုိက္ ရန္သင့္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ အၾကံျပဳလို ပါသည္။
ယခုႏွစ္ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ၿပီးသည့္ေနာက္၀ယ္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွေန၍ ဆယ္ တန္းစာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ မည္မွ်ရွိ၍ဂုဏ္ထူး ရရွိသူ ဘယ္ႏွဦးရွိေၾကာင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပါရွိလာ ပါသည္။ စာေရးသူ၀မ္းသာမိပါသည္။ စာေရးသူ သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းသား မ်ား၏ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း အၾကံရ ခဲ့ပါသည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားအတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား ဖတ္႐ႈရန္ စာၾကည့္ တုိက္မ်ား၊ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ပါရဂူဘဲြ႕ ရယူရန္ႀကိဳးစားေနသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း ကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ““အားလံုး အတြက္ပညာေရး”” ေဆာင္ပုဒ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိသည့္စိတ္ စာေရးသူထံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထုိစဥ္က အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္း(ယခုအၿငိမ္းစား)ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။
အက်ဥ္းေထာင္တံခါးႀကီးအထပ္ထပ္၏ ဂ်ိန္း ခနဲဖြင့္၊ ဂ်ိန္းခနဲ ျပန္ပိတ္သည့္အသံမ်ားကို နာခံၿပီး ေနာက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေနရသည့္ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းအခ်ိဳ႕ကအက်ဥ္းက် ခံလူငယ္ ေလး၊ငါးဦးခန္႔စီရွိ အလယ္တန္းပညာ တန္း ခဲြသံုးခုခန္႔တြင္ စာသင္ၾကားေပးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ ရွိရပါသည္။ ထုိေလ့လာေရးခရီးစဥ္၌ စာေရးသူက အက်ဥ္းက်လူငယ္တစ္ဦး၏ဇာတ္လမ္းကို သိရွိခဲ့ရပါ သည္။
ထုိလူငယ္သည္ ခါးပိုက္ႏိႈက္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ေထာင္က်ျပစ္ဒဏ္အခ်ိန္ေစ့၍ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါ သည္။ ထုိလူငယ္သည္ ေထာင္အတြင္း၌ စာသင္ ၾကားေနမႈတစ္ပုိင္းတစ္စျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္ရာ စာသင္ၾကားလုိေသာေၾကာင့္ ခါးပိုက္ျပန္ႏိႈက္ ၿပီး အဖမ္းခံကာ ေထာင္ထဲသို႔ ျပန္ေရာက္၍ စာ ဆက္သင္ေနသည့္ဇာတ္လမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။စာေရး သူလည္းရရွိခဲ့ေသာသတင္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးထံတင္ျပ ရာ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကိစ္ၥတစ္ခုတည္းကိုသာ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ စာ ေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကိစ္ၥ၊ အမွတ္ျခစ္ေပးရန္၊ အရည္ အခ်င္းသတ္မွတ္ေပးရန္ကိစ္ၥတုိ႔မွာ ေယာင္၀ါး၀ါးသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔အခါ ဆယ္တန္းေအာင္ျခင္း၊ ဂုဏ္ထူးရရွိသူမ်ား ပါရွိျခင္းသတင္းတို႔မွာ မဂၤလာ သတင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား စိတ္ ၀င္စားသင့္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားကိစ္ၥကို ပံ့ပုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏ္ၲေလး တုိ႔၌ လိုက္လံေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ား၌ ေစာင့္ ေရွာက္ထားေသာတုိင္းရင္းသားလူငယ္အမ်ားအျပား ၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရးအတြက္ စာအုပ္၊ စာ ေရးကိရိယာ၊ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ၊ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးတို႔ျဖင့္ မႏုိင္၀န္ထမ္းေန ၾကရသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကိစ္ၥမ်ား ကို စာေရးသူသည္ထိုိစဥ္က ၀န္ႀကီးထံတင္ျပရာ စိတ္ ပါ၀င္စားမႈမရွိလွပါ။ ၀န္ႀကီးက ““ခင္ဗ်ားေတြ႕ပါလိမ့္ မယ္။ လူကိုေတြ႕တာနဲ႔ အလွဴခံေတာ့တာပဲ။ မလြယ္ ဘူး”” ဟု ဆုိပါသည္။

ပစ္တိုင္းေထာင္