လူထုႏွင္႕ တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ျပဳျပင္သြားမည္ဟုဆို

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဒီညီလာခံအၿပီးမွာ ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေလးေတြကို အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ေလး ေျပာျပေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔လုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာ ခံ ၂၀၁၆ မွာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္၊ ႏုိင္ငံေရးဦး တည္ခ်က္ ၅ ရပ္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ၃ ရပ္၊ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း ၆ ရပ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃ ရပ္တို႔ကို အတည္ ျပဳေပးခဲ့တယ္။ ဒီပါတီညီလာခံကေနၿပီးေတာ့ ေရွ႕ ဆက္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္ခ်မွတ္ပါတယ္။ အၾကမ္း ဖ်င္းကေတာ့ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာတဲ့ ပါတီတြင္းစည္း လံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္ ျပည္သူတြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ထက္ျမက္လာဖို႔ ပါတီ၀င္ေတြက ႀကိဳးပမ္းဖို႔ပါတီလုပ္ ငန္းစဥ္နဲ႔  ခ်မွတ္တယ္။  ဒါကိုလည္း  အတည္ျပဳ တယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီခိုင္ မာေရးႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ ေပးဖို႔ ဒါက ဒုတိယခ်မွတ္တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္။ ဒါကို လည္း အတည္ျပဳပါတယ္။ တတိယအခ်က္က အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကိုေစာင့္ထိန္းႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္က ျပည္သူ ေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ပိုမိုတိုး တက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးတို႔အတြက္ ပါတီ၀င္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၅ က ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အတူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္ အေရးဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစေရး ပါတီ၀င္မ်ားက ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နံပါတ္ ၆ က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္း မႈရွိေစေရး ပါတီ၀င္မ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၇ က တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို အေျချပဳတဲ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ပါတီ၀င္ မ်ားက လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒီညီလာခံ ရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္အျဖစ္ ပါတီ၀င္မ်ားအား လံုးက ဒါကိုအတည္ျပဳပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္ခ်မွတ္ လိုက္တဲ့အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ လူေတြကိုေရာ ထားခဲ့တာရွိလား။

၂၀၁၅ ရလဒ္ကိုၾကည့္ၿပီး လူေတြျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖို႔ လိုတယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၁၆ ေမကတည္းက ေအာက္ေျခမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေရြးခဲ့ ၾကတယ္။ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းေတြ ေခၚတာ ေပါ့။ ေမလမွာ ေက်းအဆင့္ေရြးတယ္။ ဇြန္လမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ဇူလိုင္မွာ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုက္ညီရမယ့္ အခ်က္ေတြ ၁၀ ခ်က္ေလာက္ခ်ထားတယ္။ အဲဒါ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ပါတီအေပၚမွာ သစ္ၥာရွိတာတို႔၊ ေဒသခံျဖစ္တာတို႔၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ ေျမေတြမွာ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြက လက္ ခံလား၊ အက်င့္စာရိတ္ၱေကာင္းတာတို႔ ဒီလိုအခ်က္ ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေရြးခဲ့တာ။ အဲလိုလူေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စုဖြဲ႕ၿပီးၿပီ။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လည္း ခ်ျပဦးမွာ။ ေအာက္ကိုလည္း ဆင္းေတြ႕ဦး မွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ညီ လား၊ မညီလားဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၆ လတန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၉ လတန္သည္ျဖစ္ေစ သတ္ မွတ္ခ်က္ကေတာ့ အတိအက်ေတာ့မရွိေသးဘူး။ ဆင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ဦးမွာ။ ဒါနဲ႔မညီတဲ့ လူေတြကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ ဦးမွာ။

၂၀၁၅ မွာ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီရဲ႕အတြင္း ပိုင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လိုမ်ိဳးတံု႔ျပန္ခ်င္ပါသလဲ။

ဒီလိုေတာ့ စဥ္းစားလု႔ိရတာေပါ့။ ဒီလိုလုပ္တယ္ ဆိုတာ ၂၀၁၅ ရလဒ္ကိုမူတည္ၿပီးလုပ္တာ။ ၂၀၁၅  ရလဒ္မွာ ႐ႈံးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ေျပာသလို ေတာင္ ၿပိဳကမ္းၿပိဳသလို ႐ႈံးတာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မဲ ၇ သန္းရတယ္။ ႏုိင္သြားတဲ့ ပါတီက မဲ ၁၄ သန္း ေလာက္ရတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ မဲမေပး ႏိုင္တဲ့သူေတြက သန္းအမ်ားႀကီးက်န္တယ္။ အဲလူ ေတြက ကိုယ့္ေပးမလား၊ ဘာလားမသိဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ပါတီကလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ရထား တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္ၿပီး ပါတီရွိေနဖို႔လိုတာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလို ျပန္သံုးသပ္တဲ့ အခါမွာ မူနဲ႔လူကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ လူကိုျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။ ႐ႈံးနိမ့္တာကလည္း ဒီလူေတြ ရဲ႕အခ်က္ေတြအေပၚမွာလည္းပါတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပင္တာပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အကူအညီေတာင္းမႈေတြကို ရပ္ေက်း အဆင့္နဲ႔ ေအာက္ေျခကလူေတြက အကူအညီမေပး ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာေနတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚ ပစ္ပယ္ထားမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ၿပီးကူညီ သြားမွာလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မပစ္ပယ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆို ေတာ့ ဒီလူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မဲဆႏ္ၵရွင္ေတြ ပဲေလ။ ပစ္ပယ္တာမရွိပါဘူး။ အစိုးရဆိုရင္ေတာ့ လည္း ပိုၿပီးေထာက္ပံ့ႏုိင္ရင္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မွာေပါ့ ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့အားနဲ႔ လုပ္ အားဒါနဆိုလည္း ဒါန၊ အခု သဘာ၀ေဘးအႏ္ၲရာယ္ ေရႀကီးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က သတင္းစာထဲမွာလည္း ေတြ႕မွာ။ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္မွာဆို ဇယားနဲ႔ေဖာ္ျပတာ။ ဒါေတြက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္အလိုက္ လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့တာ တစ္ခုတည္းၾကည့္လိုမရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ေထာက္ပံ့မယ္။ ဆက္လက္ၿပီးလုပ္ဦးမွာပါ။ မဲဆႏၵျပည္သူေတြကို ပစ္ မထားပါဘူး။

ပါတီဥကၠ႒ေျပာတဲ့အထဲမွာ လူထုကန္႔ကြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ လူထု ဘက္ကေနၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ရပ္တည္ သြားမယ္လို႔ေျပာခဲ့တာ။ အဲအေပၚ သေဘာထား အက်ယ္တ၀င့္ေလး ေျပာျပေပးပါ။

မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူထုအေပၚမွာ အေျချပဳရမွာကို။ ဒီကိစ္ၥေတြက လူထုမႀကိဳက္ဘူး။ ဒီကိစ္ၥေတြက မလုပ္သင့္ဘူး ေျပာရင္ဒါကို ျပန္ လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္ေပးရမွာေပါ့။ ဘယ္ဟာေတြေပၚမွာလဲဆိုတာေတာ့ မူတည္တာ ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လူထုအက်ိဳးရွိေအာင္၊ လူထုေက်နပ္ေအာင္လုပ္္တာပဲ။ သူတို႔ဘယ္အခ်က္ ေတြအေပၚမွာ ကန္႔ကြက္လာမလဲဆိုတာအေပၚ မူတည္တာေပါ့။

ပါတီအေနနဲ႔ အခုလူထုကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ျမစ္ဆံု ကိစ္ၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ိဳးရပ္တည္သြားမလဲ။

အဘတို႔ပါတီအစိုးရျဖစ္တဲ့ကာလတုန္းက သမ္ၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္။ အဲဒီအခ်ိန္က ျမစ္ဆံုကို ျပည္သူေတြက သေဘာမတူလို႔ ရပ္တန္႔ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္းရပ္တန္႔ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ျပတ္ ျပတ္သားသားေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီဘက္ပိုင္းမွာ ဒီဘက္ အစိုးရက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတဲ့ ကိစ္ၥေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။ ဘာပဲေျပာေျပာ လူထုဆႏၵ၊ လူထုရဲ႕သေဘာထားမျဖစ္မေန ထည့္ သြင္းရမယ့္ကိစ္ၥျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနနဲ႔ လူထုနဲ႔ တစ္သား တည္းက်ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ ဆိုလို တာလား။

မွန္ပါတယ္။ အဲလိုျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာ ပါ။ ဒါကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

ပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာေကာ ၀င္ၿပိဳင္သြားဖို႔ရွိလား။

အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ၿပိဳင္ပါမယ္။ ဘာၾကားလဲ ဆိုေတာ့ ၾကားျဖတ္ေနရာ ၁၃ ေနရာရွိတယ္။ အတိ အက်ေတာ့ မသိဘူး။ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္ ေနရာမွာ ထားမယ္ဆိုတာ ျပန္ေရြးရမွာကို။ ၀င္တာေတာ့ ၀င္ၿပိဳင္မယ္။ ဘယ္လိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတြနဲ႔ ဆိုတာ သတ္မွတ္တာေတာ့ မရွိေသးဘူး။

 

ၿဖဳိးေအာင္

Date: 
Tuesday, August 30, 2016