သတ္ၲိရွိလို့ စစ္တိုက္လာတာ သတ္ၲိရွိလို့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ

Author: 
ဗေမာ္

ငါမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
ငါခ်ည္းေတာ့လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး၊
မင္းမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
မင္းခ်ည္းေတာ့လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး၊
သူမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
သူခ်ည္းေတာ့လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး၊
မင္း၊ သူ၊ ငါ လူတကာစံုပါမွ
အလံုစံုၿပီး။
လြန္စြာႏွစ္ၿခိဳက္ဖို႔ေကာင္းေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ကဲ၍ အနက္အဓိပ္ၸာယ္ကို ေလ့လာခံယူမွတ္သားဖြယ္အျဖစ္ နာယူၾကမည္ဆိုပါ လွ်င္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ပတ္ သက္ေနေသာ ကဗ်ာရွင္၏ အေတြးအေခၚ အယူ အဆတစ္ရပ္ဟုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ခ်င္ပါ သည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ေရးမွတ္ထားေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကဗ်ာကို ယေန႔အမွတ္တရ သတိရစြာျဖင့္ ျပန္လည္ရြတ္ဆို ေနမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အသံမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္၀န္း ပ်ံလြင့္ေနခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္းစံုတို႔၏  သေဘာထား  အယူအဆ မ်ားစြာတို႔၏ အတိမ္အနက္၊ အႏုအရင့္တုိ႔သည္ မည္မွ်ပင္ရွည္လ်ား ေထြျပားဆန္းျပားေနၾကေသာ္ လည္း ရည္မွန္းခ်က္ထားၾကရမည္မွာ...
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေရးရ ခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွယေန႔ယခုအခ်ိန္အထိဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရခဲ့ၾကသည္မွာ ၆၈ ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တြက္စစ္ၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ဦး၏ သက္တမ္းတစ္ခု ႏွင့္ ညီမွ်ေနသည္။
ျပည္တြင္းစစ္မီး၏ဆိုးရြားမႈသည္ မည္မွ်အထိ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ရွည္ၾကာ၊ အေျခေနအားျဖင့္ ျပင္းထန္၊ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ႀကီးမားေနၾကေသာ သံ သယမ်ား၊ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးေသာ ယံု ၾကည္မႈမ်ား ပါးလ်ားကင္းမဲ့ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ တိုင္ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ေသးဘဲ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္မီး၏ အနိ႒ာ႐ံုသည္ အဘယ္မွ် အထိ နက္႐ိႈင္းစြာ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေလာင္ကၽြမ္းဆဲျဖစ္ ေနသည္ကို ယေန႔တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ခ်ိန္ ထုိးၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႕ေနၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာကြဲျပား သြားၿပီး ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း စံု ေရာင္စံုလက္နက္ကိုင္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ပါသည္။ ရန္ ကုန္အစိုးရ ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားေခၚ ေ၀ၚသမုတ္ခဲ့ၾကေသာ အေျခအေနထိေအာင္ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန သည္ ဆိုးရြားခဲ့ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ရယူေပးခဲ့ေသာ ““တိုင္းရင္းသားျပည္ သူလူထု စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး””ႏွင့္ ““တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအင္အားျဖင့္ ရယူခဲ့ေသာ လြတ္ လပ္ေရး””တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးမည့္အေန အထားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မ်က္ခံုးလႈပ္ခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ ေရးအျဖစ္ က်င္လည္ခဲ့ရသည္မွာ အစိုးရအဆက္ ဆက္တုိင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အစဥ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ တပ္ မေတာ္၏မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္မႈေၾကာင့္သာလွ်င္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ တြင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳး၀င္ပူးကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ႏုိင္ငံအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ကုိ တပ္မေတာ္ က ရိပ္စားမိ႐ံုမက သိရွိေနသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ ယူဆမိသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးအတြက္ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတိုင္ေအာင္ တာ၀န္ ႀကီးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေနသည္မွာ လည္း တပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္းပင္ျဖစ္သည္ကို မည္ သူမွ် ျငင္းဆန္၍မရႏုိင္ပါ။
ေတြးၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္း သားမ်ားအတြက္ လြန္စြာ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္း ေသာ ရင္နင့္ဖြယ္ရာ အိပ္မက္ဆုိးႀကီးအျဖစ္ ေျခာက္ လွန္႔ေနခဲ့သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖု႔ိေကာင္းလွပါသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ရယူေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး၊ တိုင္း ရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခတ္ကာလတြင္ ႏွစ္ကာလရွည္စြာ စိတ္၀မ္းကြဲျပားလာခဲ့မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ားကို မေျဖရွင္း မတည္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါလွ်င္ ““တို႔ေခတ္တြင္မွ ညံ့ၾက ေတာ့မွာလား””ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္သာရွိေတာ့၏။
 

Date: 
Tuesday, September 27, 2016