ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္႐ုံး အေဆာက္အအုံသစ္ တည္ေဆာက္

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္ယား (က) ရပ္ကြက္အတြင္း ကႏ္ၵာ ရ၀တီလမ္းရွိကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ႐ံုးအနီးျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ုံး ေဟာင္းေျမေနရာေပၚ၌ ကယားျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံးအေဆာက္အအုံသစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တည္ေဆာက္ေနဆဲကယား  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံးအေဆာက္အအုံ သစ္ႀကီးသည္အလ်ား ၁၈၈ ေပ၊ အနံ ၁၁၂ ေပ၊ အျမင့္ ၅၀ ေပရွိ သံကူကြန္ ကရစ္အမ်ဳိးအစားႏွစ္ထပ္အေဆာက္အုံ ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅၅၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံးအေဆာက္ အအုံသစ္ႀကီးႏွင့္အတူအလ်ား ၅၃၀ ေပ၊ အနံ ၃၁၆ ေပရွိ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ေျမေနရာအတြင္း ၀န္ထမ္း အိမ္ရာႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးစား ေသာက္ဆုိင္အေဆာက္အအုံမ်ာလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္႐ုံး အေဆာက္အအုံသစ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကိုဧရာျမတ္ျပည္ကုမ္ၸဏီကတာ၀န္ ယူကာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၆ရက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၃၁ရက္တြင္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ ရန္ရည္မွန္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ႀကီးျမင့္ႏုိင္ (လြိဳင္ေကာ္)

Date: 
Tuesday, November 14, 2017