စည္ပင္အမိန့္ မလိုက္နာသူမ်ားကို တရားစြဲေပးပါ

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ အေနာ္မာလမ္းမႀကီး ႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီးေထာင့္၌ အမ်ား ျပည္သူအသုံးျပဳေနေသာေသာက္သုံးေရ ကန္ႀကီးရွိပါသည္။

ထိုေရကန္ႀကီးသည္သာေကတၿမိဳ႕ နယ္စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိမခန္းမေျခာက္ဘဲတည္ ရွိေနေသာေရကန္ႀကီးျဖစ္ရာစစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၉၇ တြင္ ေရကန္ႀကီး ေဘး၌ ေျမကြက္မ်ား ငွားရမ္းခြင့္ဂရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္  ေျမငွားဂရန္ ရသူမ်ား ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ၿပီးျခံစည္း႐ိုးခတ္ခြင့္ပိတ္ပင္ ခံခဲ့ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္ အေျပာင္းအလဲရွိသည့္ကာလမ်ားတြင္ ျခံ စည္း႐ိုးခတ္မည့္ကိစ္ၥမွာျပန္ျပန္ေပၚလာ သည့္အတြက္ ျခံစည္း႐ိုးခတ္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတုိ႔ျပႆနာျဖစ္ၾကပါ သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္တုိင္းစည္ပင္ကတားျမစ္ စာထုတ္ျပန္ၿပီး ျခံစည္း႐ိုးခတ္ခြင့္ကို႐ုပ္ သိမ္းေပးျမဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာ သည္မွာလည္းႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးရွိလာ ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေျမကြက္အငွားဂရန္ရထားသူ မ်ားက ျခံစည္း႐ိုးလာခတ္လုိက္၊ ရပ္ကြက္ ေနျပည္သူမ်ားကထြက္တားလိုက္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါျဖစ္ေနရာဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္၊ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ လူတစ္စုက ေရကန္ႀကီးေဘးတြင္ ျခံစည္း႐ိုးလာခတ္ ေနသည္ကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ ကန္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ကန္သာယာေရးအဖြဲ႕က သိလွ်င္ သိခ်င္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားျခင္း တို႔ကိုအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔တြင္ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ေန ျခင္းအားတားျမစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္ (၅)ထံဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိေန႔ မွာပင္ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္းလုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ရန္တားျမစ္စာကိုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ကထုတ္ ၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံထံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ေျမ ကြက္အငွားဂရန္ရထားသူမ်ားက ဇန္န၀ါ ရီ ၁၀ ရက္တြင္ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ေရ ကန္ပ်က္ႀကီးဟုသုံးႏႈန္းကာသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲလုပ္ခဲ့သလို ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျခံ စည္႐ိုးထပ္မံခတ္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားပဋိပကၡျဖစ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ျပႆနာျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ေျမကြက္အငွားဂရန္ရထားသူမ်ားဘက္က ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအားအမႈဖြင့္ထား ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အမွန္မွာမူ စည္ ပင္၏တားျမစ္မိန္႔ကိုမလုိက္နာဘဲျခံစည္း ႐ိုးခတ္ရန္ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ရာအာဏာပိုင္၏အမိန္႔ကို မလိုက္သည့္သူမ်ားကိုသာစည္ပင္ကတရား စြဲရမည္ဟုထင္ပါသည္။

ေျမကြက္အငွားဂရန္ရထားသူမ်ား ဘက္ကသာစည္ပင္၏တားျမစ္စာကို မဖီဆန္ဘဲလုိက္နာပါကျပႆနာေပၚေပါက္ ရန္အေၾကာင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စည္ပင္ အေနျဖင့္ တားျမစ္စာကိုသိသိႀကီးျဖင့္ မလုိက္နာဘဲ၊ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲျခံစည္း႐ိုးခတ္ ရန္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည့္သူမ်ား ကိုတရားစြဲဆုိအေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း အယ္ဒီတာမွတစ္ဆင့္တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။           

   အေနာ္မာသား

Date: 
Tuesday, January 17, 2017