ဆန္စပါးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္လာေရး ဆန္စပါးဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ အခ်ိန္တို အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္ စပါးဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရွိရသည္။
““အခ်ိန္တိုအတြင္း ဆန္ျပည္ပ တင္ ပို႔မႈက႑ေတြ ျမင့္တက္လာဖို႔ ဥပေဒတစ္ ရပ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လို အပ္ၿပီး ဥပေဒမရွိပါက ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ရင္ ဘက္ ေပါင္းစံုကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတြလည္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာပါ”” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာ သည္။
အဆိုပါဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကို ဥပေဒအရ ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယသမ္ၼတဦးေဆာင္၍ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ ဆန္စပါးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ရင္ အစိုးရနဲ႔ ပုဂ္ၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပိုမိုနီးကပ္လာ ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပိုမိုျမန္ဆန္လြယ္ ကူလာေစမယ္။ ဆန္စပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေတာင္သူ၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္နဲ႔ ဆန္ စက္ပညာရွင္ေတြ၊ ဒါေတြလည္း က်ယ္ က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္””ဟု ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။ 
လက္ရွိတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ ေရး ဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒတို႔ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆန္စပါး က႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္လို အပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ ဆန္စပါးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း  သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း  ရွိေန သည္။
ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ)
Date: 
Tuesday, June 26, 2018