တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင္႕ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအတြက္ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ေနာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျပင္ပေျဖေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးကို သက္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ က်သင့္ေငြတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၀ယ္ယူၿပီး ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ လက္၀ဲဘက္ထိပ္ တြင္ ကပ္၍ ပညာေရးမွဴး႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ရ မည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္မမီသည့္ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ စာေမးပြဲ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ဘာ သာတြဲမွလြဲ၍ အျခားဘာသာတြဲသို႔ ေျပာင္းလဲေျဖဆုိခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားႏွင့္ ေငြသြင္း တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္႐ံုး အမွတ္(၅၂)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ တက္ၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦး စီးဌာန (ဇြဲကပင္ေဆာင္)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၊ အမွတ္ ၉၁၆၆၊ လသာ လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။            

 

ေမာင္ယႆ

Date: 
Tuesday, August 30, 2016