တန္းတူညီမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုေရွး႐ႈေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ တုိက္တြန္းေျပာၾကား

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရာ တြင္ တန္းတူညီမွ်ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရွး႐ႈ ေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္  မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက ေျပာၾကား သည္။

မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တုိက္တြန္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““တရားဥပေဒအရ  အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံသား အားလံုးကို အသားအေရာင္၊လိင္၊အမ်ိဳး၊ ဘာသာ စကား၊ ဘာသာေရးခံယူခ်က္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဇာတိရင္းျမစ္နဲ႔ မ်ိဳး႐ိုး စတဲ့ အဆင့္အတန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ်ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါ။ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။ ျပည္သူလူထု အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ မႈခင္းႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပႆာနာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းသည့္ ဖိုရမ္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ လူထု အေျချပဳရဲလုပ္ငန္းမ်ားကို မိတ္ ဆက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူတန္း စားအလႊာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ မိမိတုိ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္း၊ လူထု အသံကို နားေထာင္၍ ျပဳျပင္သင့္သည္ မ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို  ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ””ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာဆိုသည္။

သီဟဘုန္းမုိရ္

Date: 
Tuesday, October 3, 2017