ပုဂံဘုရားမ်ားေပၚသို့ တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္အသိေပး

ပုဂံေဒသရွိဘုရားမ်ားေပၚသို႔တက္ ေရာက္ျခင္းမျပဳရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ အသိေပးထုတ္ ျပန္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ေအဒီ ၁၁ ရာစု၊ ၁၂ ရာစုႏွင့္ ၁၃ ရာစု ႏွစ္မ်ားအတြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏွစ္ကာလအားျဖင့္ သက္တမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ၉၀၀ နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားကိုလည္းပုဂံေခတ္ ကတည္းက ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မ်က္ျမင္ ခန္႔မွန္းမသိရွိႏုိင္သည့္အႏ္ၲရာယ္မ်ားရွိႏုိင္ ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိ သည္။
ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္အရဘုရားေစတီ ပုထိုးမ်ားတြင္ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ထည့္၍ ဌာပနာထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တက္ေရာက္ျခင္းသည္အဂါရ၀ျဖစ္ေစျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ဘုရားမ်ားတြင္ အေပၚတက္ေရာက္  ရန္ ေလွကားမ်ားမွာ မတ္ေစာက္ျခင္းႏွင့္ ပစ္ၥယာမ်ားရွိစဥ့္ကြင္းမ်ားေပ်ာက္ဆုံးႏုိင္  ျခင္း၊ အလယ္မ႑ိဳင္မပါ၀င္ဘဲ အာ႐ုံခံ က်ယ္ျဖန္႔သည္ဂူဘုရားမ်ားတြင္ႏွစ္ကာလ  ၾကာရွည္လာသည့္အျပင္လူဦးေရရာဂဏန္း ႏွင့္ တက္ေရာက္ပါခံႏုိင္၀န္အားမမွ်မႈ ေၾကာင့္ ခုိင္ခံ့မႈအင္အားေလ်ာ့နည္းလာ ျခင္း၊ ၿပိဳက်မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို လည္းေဖာ္ျပထားသည္။
ဘုရားမ်ားေပၚသို႔တက္ေရာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလိမ့္က်မႈ ၄ ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၁ ႀကိမ္တြင္ အသက္ ဆုံး႐ႈံးသည္အထိျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။         
    0011
Date: 
Tuesday, July 10, 2018