မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆည္တမံအခ်ဳိ႔မွေရေက်ာ္မႈ စိုးရိမ္စရာမရွိဟုဆုိ

ဇြန္လ ၈ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဆက္ တိုက္ရြာသြန္းေနေသာ မိုးရြာသြန္းမႈ ျဖစ္ စဥ္အရ မေကြးတိုင္းအတြင္း႐ွိ ဆည္၊ကန္၊ ေရေလွာင္တမံအခ်ိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္ေရ မွတ္မ်ားထက္ေက်ာ္ကာ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း  တိုင္း အတြင္း အျမင္႔ဆံုး ေရေက်ာ္မႈမွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း မေကြးတိုင္းဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
လတ္တေလာ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းအေျခအေနအရ မုန္းေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၌ ကန္ေရျပည့္အမွတ္ ေရာက္ရန္ ၁၅ ေပလိုေသးၿပီး  ေရျပည့္ အမွတ္ေရာက္ရန္ မန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္ တမံ၌ ၁ဒသမ၆ေပႏွင့္ စလင္းေရ ေလွာင္တမံ၌ ၈ဒသမ၁ေပတို႔ လိုေသး ေၾကာင္း၊ ေရပိုလႊဲအသီးသီးမွ ေရေက်ာ္မႈ အေျခအေနမွာ ရင္းရွည္ေရေလွာင္တမံမွ ၁ဒသမ၂ေပ၊ မေဒးေရေလွာင္တမံမွ ၄ ဒသမ ၈ေပ၊ ႀကီးအံုႀကီး၀ေရေလွာင္ တမံ မွ၇ဒသမ၃ေပတို႔ေရေက်ာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တမံမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
““တမံေတြမွာ ေရကင္းေတြခ်ထား တယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြအကုန္လံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ ေရ၀င္ မႈကေတာ႔မ်ားတယ္။ အရင္က ခုအခ်ိန္ ဆို ေရမ၀င္ေသးဘူး။ ခုနစ္လပိုင္းနဲ႔ ၁၀ လပိုင္းေလာက္မွာ ေရ၀င္တာ။ ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းက ေရေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ပမာဏကို ေရာက္ဖို႔ မ်ားစြာလိုပါေသးတယ္။ ၂၀၁၅ တုန္းကေတာ့ ကိုမန္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ ေရေက်ာ္မႈ ပမာဏေတြထက္ ထူးထူး ျခားျခား ေရေက်ာ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ႔တာပါ။ လက္ရွိတမံေတြက ေရေက်ာ္မႈပမာဏ ကေတာ႔ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး””ဟု မေကြး တိုင္းဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းထိုက္ကေျပာသည္။ 
တိုင္းအတြင္းရွိ ဆည္၊ ကန္၊ ေရ ေလွာင္တမံ ၇၃ ခု အနက္ ၇၀ ခုကို မေကြးတိုင္း ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုး ခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႀကီး အံုႀကီး၀တမံႏွင့္ ပဒဲေရေလွာင္တမံတို႔ကို တည္ေဆာက္ေရး-၃၊ ျမစ္သာေရေလွာင္ တမံကို တည္ေဆာက္ေရး-၈ မွ ႀကီးၾကပ္ လ်က္ရွိသည္။ 
““မန္းေခ်ာင္းထဲကို ၀င္တဲ့ေခ်ာင္း ေတြက ပဒိမ္းမန္းေခ်ာင္း၊ ငဖဲမန္းေခ်ာင္း၊ ပသီေခ်ာင္းေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိတ္ထားတာက ငဖဲမန္းေခ်ာင္းတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ မေန႔က အဲဒီ မန္းေခ်ာင္းတမံ ကေန ေရမေက်ာ္ေသးဘူး။ မေန႔က ရြာ တဲ့မိုး ေရခ်ိန္ကမ်ားလို႔ ပဒိမ္းမန္းေခ်ာင္းနဲ႔ ပသီေခ်ာင္းက က်တဲ့ေရေတြမ်ားၿပီး မန္း ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေရေတြႀကီးသြား ပါတယ္””ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက မန္း ေခ်ာင္းေရႀကီးျဖစ္စဥ္အား ရွင္းျပသည္။
မေကြးတိုင္းအတြင္း၌ ဆည္၊ ကန္၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ အျမင္႔ဆံုးေရေက်ာ္ ခဲ့မႈ အေျခအေနမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔၌ မန္းေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံမွ ၇.၈ ေပ၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ စလင္းေရ ေလွာင္တမံမွ ၁၃ဒသမ၆ေပ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္တြင္ ရင္း႐ွည္ေရေလွာင္ တမံမွ ၂ဒသမ၉ေပ၊ မုန္းေခ်ာင္းေရ ေလွာင္တမံမွ၃၅ဒသမ၈ေပ၊ ႀကီးအံုႀကီး၀ ေရေလွာင္တမံမွ ၃၃ဒသမ၃ေပ ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ မေဒးေရေလွာင္တမံမွ ၆ဒသမ၅ေပ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။                 စိန္မင္း(မေကြး)
Date: 
Wednesday, June 13, 2018