မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရမီတာသုံး ေက်းလက္ေရးေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ေဒသေရရ႐ွိေရးေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပါ၀င္မႈမ်ားအျပင္ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာတို႔ပူးေပါင္းသည့္ေရမီ တာသံုးေက်းလက္ေရေပးေရးလုပ္ငန္း မ်ားလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း တိုင္းေက်းလက္ေဒ သဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္းထိုက္ေဇာ္ ထံမွ သိရသည္။

“ေက်းရြာေတြမွာ  ယူနီဆက္၊ ေက်း လက္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ျပည္သူေတြပူးေပါင္းၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေရသြယ္စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ပံုကေတာ႔ ရြာတစ္ရြာမွာ ေရတြင္း တူးလိုက္တယ္။ ၿပီးရင္ ေရစက္႐ံုတည္ မယ္။ အျမင္႔တင္ေရစင္ေဆာက္မယ္။ ၿပီးသြားရင္ရြာေတြကို ေရပိုက္လိုင္းနဲ႔ အိမ္ တိုင္ရာေရာက္ေရေပးေရးလုပ္တာေပါ႔။ အဲလိုလုပ္တဲ႔အခါမွာ ျပည္သူလူထုက လည္း ထည့္၀င္ရတာေပါ႔။ ယူနီဆက္က လည္း ပိုက္ေတြေထာက္ပံ႔ပါတယ္။ လို အပ္တဲ႔ဟာကို ေက်းလက္ကပဲ ရန္ပံုေငြနဲ႔ ေထာက္ပံ႔ပါတယ္။ ျပည္သူကေတာ့ လုပ္ အားရယ္၊ ပိုက္ဆက္ပစ္ၥည္းတခ်ဳိ႕စိုက္ ထုတ္ရတာရွိပါတယ္”ဟု ၎င္းကဆိုသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ားအရေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ၄၆၉၊ အိမ္ေျခ  ၇၄၈ ၄၀၊ လူဦးေရ ၃၇၇၃၂၄ အတြက္ ေရမီ တာသံုးေက်းလက္ေရေပးေရးလုပ္ငန္း  ၄၆၉ ခုေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္လုပ္ငန္း ၅၇  က်န္ေနေသး ေသာ္လည္း လတ္တေလာလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးၿပီးစီးလုၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးခ႐ိုင္အတြင္းမေကြး၊ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္၊ နတ္ေမာက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခုမွ ေက်းရြာ ၆၉ ရြာ၊ အိမ္ ေျခ ၁၃၀၉၇၊ လူဦးေရ ၆၃၂၄၃ဦး၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္အတြင္း၌ ပြင္႔ျဖဴ၊စလင္း၊ ေစတုတ္ၱရာ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုမွ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာ၊ အိမ္ေျခ ၁၈၄၆ ၊ လူဦးေရ ၈၂၀၃ ဦး၊ သရက္ခ႐ိုင္အတြင္း၌ ဆင္ေပါင္၀ဲ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာႏွစ္ရြာ၊ အိမ္ေျခ၁၄၃၂၊ လူဦးေရ ၆၁၆၆ဦး ၊ ပခုက္ၠဴခ႐ိုင္အတြင္း၌ ပခုက္ၠဴ ၊ ေရစႀကိဳ ၊ၿမိဳင္၊ ေပါက္၊ဆိပ္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၊ ေက်းရြာ ၃၇၅ ၊ အိမ္ေျခ ၅၇၄၅၀၊ လူဦးေရ ၂၉၄၈၆၆ ဦး၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္အတြင္း၌ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ၊ အိမ္ေျခ ၁၀၁၅၊ လူဦး ေရ ၄၈၄၆ ဦးတို႔မွာ ေရမီတာသံုးေက်း လက္ေရေပးေရးလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးဆက္ မ်ားခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာေရေပးေ၀ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ စည္းၿပီး ျပဳျပင္လည္ပတ္ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ ေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ ေရတစ္ယူနစ္လွ်င္ ေငြမည္မွ်ေကာက္ခံ မည္ကိုဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ တစ္ရြာႏွင္႔တစ္ရြာေကာက္ခံသည္႔ႏႈန္း မ်ားမတူညီဘဲ တစ္ယူနစ္လွ်င္္ ေငြက်ပ္ ၃၅၀ မွ ၅၀၀ က်ပ္ၾကားေကာက္ခံေန ေၾကာင္း၊ အျမင္႔တင္ေရစင္ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသည့္အျခားေက်းရြာမ်ားကိုလည္း အိမ္သြယ္ေရတိုင္စနစ္ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေက်း လက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာမွ သိရသည္။             

စိန္မင္း(မေကြး)

 

Date: 
Tuesday, March 27, 2018