မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၌ စံအရည္အေသြးမမီ ထုတ္ကုန္မ်ားကို စစ္ေဆးသိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးေန

စားသံုးသူမ်ား၏အခြင္႔အေရးျဖစ္ ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္ မႈတို႔ကိုရရွိႏိုင္ေစရန္ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္္၌ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ် ေနေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြး မမီထုတ္ကုန္မ်ားကို စားသံုးသူေရးရာဦး စီးဌာန၊FDA  ႏွင္႔ မိတ္ဖက္ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး ၍ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈ ၂၂၈ႀကိမ္ျပဳလုပ္ ခဲ႔ၿပီး စံမမီထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား ၁၀၀၀၊ အေရအတြက္၁၁၁၆၂၊တန္ဖိုး ၃၀၀၆၈ ၂၅ က်ပ္ကို သိမ္းဆည္းခဲ႔ကာေငြက်ပ္ ၂၂၉၇၂၉၀ က်ပ္တန္ဖိုး႐ွိ စံမမီထုတ္ ကုန္ အမ်ိဳးအစား ၇၄၆မ်ိဳး၊ အေရအတြက္ ၈၆၇၇ ကို ၿမိဳ႕ ၅ ၿမိဳ႕၌ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၅) ႀကိမ္တိုင္္ဖ်က္ဆီးျပသခဲ႔ေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယတိုင္း ဦးစီးမွဴးေဒၚေအးေအးမိုး ကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ထိေစ်းကြက္ထဲမွာ သက္တမ္း လြန္ထုတ္ကုန္ေတြ ေတြ႕ေနရတုန္းပါပဲ။ စစ္ေဆးေတြ႕ရသမွ် ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕မွာေတာ႔ အမ်ားဆံုးပါ။ စားသံုးသူရဲ႕အခြင္႔အေရး ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စားေသာက္ကုန္တစ္ခု တည္းကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ထုတ္ ကုန္တိုင္းမွာ ကတိက၀တ္ျပဳထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးဖို႔ပ်က္ကြက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး စိတ္ ေက်နပ္မႈမေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ဒါစားသံုးသူ အခြင္႔အေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္တာလို႔ေခၚလို႔ ရပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စားသံုးသူ ျပည္သူေတြၾကားအျငင္းပြား မႈေတြကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ေျဖရွင္းေပးေန ပါတယ္”ဟုဒုတိယတိုင္းဦးစီးမွဴးေဒၚေအး ေအးမိုးကဆိုသည္။

စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြးမီ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစ္ၥည္းမ်ားတြင္ ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္၊ ကုန္ပစ္ၥည္းအမ်ိဳးအမည္၊ ပါ၀င္ပစ္ၥည္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္၊ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးဓာတ္မတည္႔ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ ထုတ္လုပ္သူ၏လိပ္စာ၊ ထုတ္လုပ္သည္႔ ရက္စြဲ၊ ေနာက္ဆံုးသံုးစြဲရမည့္ရက္၊ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္၊Bar Code ၊အေလးခ်ိန္/ထုထည္/ဖြဲ႔စည္း ပံုစသည့္အခ်က္(၁၀)ခ်က္ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို စားသံုးသူကရ ပိုင္ခြင္႔ရွိေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။   

    စိန္မင္း(မေကြး)

 

Date: 
Tuesday, August 14, 2018