မြန္ျပည္နယ္၌ ရာဘာျခံရွင္မ်ားအေနျဖင္႕ ခြင္႕ျပဳခ်က္မရဘဲ ရာဘာပင္ခုတ္လွဲပါက လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင္႕ အေရးယူမည္

မြန္ျပည္နယ္၌ ရာဘာၿခံရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ရာဘာပင္ ခုတ္လွဲပါက လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ံုးမွ သိရသည္။
“ရာဘာပင္ကိုခုတ္မယ္ဆိုရင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္တင္ရမယ္ဆိုတာ ဟိုးအရင္ကတည္း ကသတ္မွတ္ထားတာပါ။ မြန္ျပည္နယ္ မွာ ရာဘာေတြစစိုက္ကတည္းကပါ။ ခုတ္ မယ္ဆိုရင္ခြင့္ျပဳခ်င္တင္ၿပီးမွ ခုတ္ခြင့္ရွိ တယ္။ ဒါေတာင္ရာဘာျပန္စိုက္ဖို႔ အတြက္ ပဲရမွာဒါကလည္း မြန္ျပည္နယ္ ရဲ႕ေဒသႏ္ၱရစည္းကမ္းတစ္ခုပါ။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မေတာင္းဘဲခုတ္ထားမယ္။ ဒါကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရင္ဥပေဒအရအေရးယူမွာပါ”ဟု မြန္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္ နယ္မွဴးဦးၾကည္စိုးကေျပာသည္။
ရာဘာသည္မြန္ျပည္နယ္၏ စီမံ ကိန္းသီးႏွံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿခံရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ရာဘာပင္ခုတ္မည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔တင္ျပ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎င္းမွျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အထိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ကာအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာခုတ္ယူခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။  
ရာဘာၿခံရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရာဘာ ေစ်းႏႈန္းမေကာင္းျခင္း၊ ယခင္ကာလမ်ား တြင္ အေစ့စိုက္အပင္မ်ား အသံုးျပဳသူ မ်ားသျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းမေကာင္းျခင္း၊ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားေနရာတြင္ အျခား နည္းအသံုးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အပင္ ခုတ္သူမ်ားရွိသည့္အျပင္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူ ဘဲ ရာဘာပင္ခုတ္ယူသူမ်ားလည္းရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ခုတ္လွဲၿပီးသည့္ ရာဘာပင္မ်ားကို ရာဘာသစ္ထုတ္လုပ္ရန္၊ ရာဘာသစ္ ပါးလႊာထုတ္လုပ္ရန္၊ အျခားအသံုးျပဳ ရန္အတြက္ စက္႐ံုမ်ားထံေရာင္းခ်ေန ျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“ရာဘာပင္ခုတ္ဖို႔တင္ျပလာရင္ အမွန္တကယ္အေစးမထြက္ေတာ့တဲ့ ပင္အိုေတြ၊အထြက္ႏႈန္းမေကာင္းတဲ့အပင္ ေတြဟုတ္၊ မဟုတ္ရယ္ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး ဖို႔၀န္ခံကတိျပဳမျပဳဆိုတာေတြကို ဆင္း စစ္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေပးရပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကရာဘာျပန္မစိုက္ ဘဲ အျခားနည္းအသံုးျပဳဖို႔ဆိုရင္ ေျမ စာရင္းကိုအျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ ရမယ္။အဲဒီကေနတစ္ဆင့္အဆင့္ဆင့္တင္ ျပၿပီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕ကဒီေနရာမွာ ဘာလုပ္ မွာလဲ၊ အေဆာက္အဦေဆာက္မွာလား၊ တျခားဘာသံုးမွာလဲဆိုတာ စိစစ္ၿပီးမွ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္ကိုခြင့္ျပဳ ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ဗဟိုအဆင့္တင္ၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္ က်မွလုပ္ရမွာပါ။ အခုလည္း ခြင့္ျပဳခ်င္ မယူဘဲ ခုတ္ေနတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ဦးၾကည္စိုးကေျပာသည္။ 
မြန္ျပည္နယ္သည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရာဘာကို ဒုတိယသီး ႏွံအျဖစ္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးရာေဒသတစ္ ခုျဖစ္ကာအမ်ားစုသည္တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။  မြန္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုး၌ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၅ သိန္း၀န္းက်င္ ရွိၿပီး ဧက ၃ သိန္းေက်ာ္မွာ ရာဘာထုတ္ လုပ္လ်က္ရွိကာကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။       
 
 ေအာင္ျမင့္ထြန္း (ျမစ္မခ)
Date: 
Tuesday, October 9, 2018