ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႔ေတာ္ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲကိစၥ ေနျပည္ေတာ္အထိတက္ရရင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႀကီးကို အားနာစရာေတြ ျဖစ္ကုန္မယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ ၁၂ ရက္ေန႔က ဆႏ္ၵထုတ္  ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ေဟာေျပာ ျခင္း၊ ကဗ်ာရြတ္ျခင္း၊ ေမတ္ၱာပို႔ျခင္း၊ စီ တန္းလွည့္လည္ကာေႂကြးေၾကာ္ေတာင္း ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေဟာေျပာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ပန္းခ်ီဆရာဦးျမင့္သိန္းက ေရအခက္အခဲကိစ္ၥအား ေနျပည္ေတာ္ အထိတက္ရမည္ဆုိလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဦး စီးႀကီးကိုအားနာစရာမ်ားျဖစ္ကုန္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။

စီးတန္းလွည့္လည္ရာတြင္ ယုဇန ျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရပုံမွန္ ရရွိေရး၊ ေရတပ္ဆင္ခ ေကာက္ခံထားသည့္ေငြ စာရင္းမ်ား တရား၀င္စစ္ေဆးေပးေရး၊ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရပိုက္မ်ား အရည္ အေသြးမီမမီစစ္ ေဆးေပးေရး၊ လစဥ္ ေကာက္ခံထားသည့္ ေရးသုံးစြဲခမ်ား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွေငြစာရင္း  ရွင္းလင္းေပး ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပည္သူ႔အခက္အခဲတင္ျပေပးေရး၊ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအမွန္တကယ္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ ေရေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပး ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ယုဇနေန ျပည္သူမ်ား ေရပုံမွန္ရရွိႏုိင္ေရးေဆာင္ ရြက္ေပးေရး၊ ယုဇနျပည္သူမ်ားေသာက္ သုံးေရးရရွိေရးတာ၀န္မဲ့စြာမသိဟန္ေဆာင္ ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အလိုမရွိ၊ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ က်ဳိးရွာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအလုိမရွိ၊ ေရ ေကာင္းေရသန္႔အျမန္ရရွိေရ ကိုယ္က်ဳိး ရွာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမည္ခံလုပ္စားသူ မ်ားဖယ္ရွားေရးတုိ႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾက သည္။

ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ေသာက္ သုံးေရ အခက္အခဲ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္း၊ ၂ ရက္မရ ၂ ရက္ရစနစ္ျဖင့္ သာေရရရွိၿပီး ရက္ရွည္ေရျပတ္ေတာက္မႈ မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚေၾကာင္း၊ ေရလာ ေသာ္လည္း အမ်ားနည္းတူေရမရရွိဘဲ ေရတင္၍ မရေသာေနအိမ္မ်ားအမ်ား အျပားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚရ ျခင္းမွာ ငမိုးရိပ္ေရေလွာင္တမံမွ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ေရေပးေ၀ရာလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိေညာင္ႏွစ္ပင္အပါအ၀င္ေရ တြန္းစက္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ခြဲေ၀အသုံးျပဳရျခင္း၊ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိပိုက္လုိင္းမ်ား သြယ္တန္းမႈစနစ္အားနည္းျခင္း၊ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေရအားစည္ပင္မွ ထပ္ဆင့္တြန္းတင္ရာ တြင္ စက္အင္အားျပည့္အသုံးမျပဳျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္ရာေကာ္မတီမွအ၀ီစိေရတြင္းေဟာင္း  မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ ငမိုးရိပ္မွ လာေသာေရႏွင့္ ေပါင္းထည့္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေရမွာ သုံးစြဲ ရန္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈဦးေဆာင္သူေရွ႕ေန ဦးေအးပိုင္က ေပါင္းထည့္ေပးေနေသာ ေရမွာသုံးစြဲရန္မသင့္ေသာ ေရမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။

ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အမွတ္ ၉၄ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးရန္ရွင္းက ၎င္း အေနျဖင့္ စည္ပင္ေရတာ၀န္ခံသို႔အၾကံ ျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ငမိုးရိပ္မွလာ ေသာေရမွာ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္မွလည္း ရယူေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈ ဇုန္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အပါအ၀င္အၾကံျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရေကာ္မတီအေဟာင္းတြင္တာ၀န္ယူ စဥ္ကလည္း အထက္ဌာနမ်ားသို႔ စဥ္ ဆက္မျပတ္တင္ျပေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွစ၍ ေရေကာ္မတီ အေဟာင္းမွ အိမ္ရာေကာ္မတီအသစ္သုိ႔ ေငြေၾကးစာရင္း ဇယားမ်ားႏွင့္ တကြ တာ၀န္လႊဲေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယင္းသို႔လႊဲ ေျပာင္းေပးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာေကာ္မတီအသစ္မွာ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္သည့္ က်ပ္သိန္း ေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်ခံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ သည့္၎အား အသိေပးေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းအပါအ၀င္အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္လည္း လစာခ်ီးျမႇင့္ေငြ ၄၊ ၅၊ ၁၀ သိန္းစားပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားၾကားတြင္ လစာခ်ီးျမႇင့္ ေငြ ၇ေသာင္းစား၎င္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိ ေၾကာင္းေျပာသည္။

ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယုဇန ကုမၸဏီမွ အ၀ီစိတြင္းမ်ားျဖင့္ ေပးေ၀ ေသာသုံးစြဲရန္ မသင့္သည့္ေရမ်ားသာ ဆယ္ခုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ရရွိေနခဲ့ရာမွ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ား ထည့္၀င္ေငြအပါအ၀င္အစိုးရ၊ စည္ပင္၊ JICA ၊ ေရေကာ္မတီ (အေဟာင္း)တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ငမိုးရိပ္ေရရရွိ ခဲ့ေၾကာင္းရရွိလာေသာေရကို ေရေကာ္ မတီ (အေဟာင္း)မွ တပ္ဆင့္ေမာင္းတင္ သည့္တာ၀န္ယူထားခ်ိန္တြင္ေနအိမ္တုိက္ ခန္းမ်ား၌ ေမာ္တာတပ္္ဆင္စရာမလိုဘဲ အေပၚဆုံးထပ္မ်ားအထိေရရရွိခဲ့ရာမွ ေရေမာင္းတင္သည့္တာ၀န္ကိုစည္ပင္မွ လႊဲယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းေနအိမ္တုိက္ခန္း မ်ားတြင္ ေမာ္တာတပ္ဆင္သည့္တုိင္ ေအာင္ေရမရရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထုိင္လာ သူတစ္ဦးကေျပာသည္။    

ေျချမန္ေတာ္

 

Date: 
Tuesday, May 15, 2018