ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေနျပည္သူမ်ား ေရေကာင္းေရသန့္သုံးစြဲႏုိင္ရန္ ေရသန့္စက္႐ုံမ်ား တုိးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္လ်က္ရွိ

Author: 
HN-018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ားလုံေလာက္ စြာေရသုံးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ေရသန္႔စင္ စက္႐ုံမ်ားတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး အ၀ီစိတြင္းမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရသုံးစြဲ မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ေျမာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေန နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ျပည္ သူေတြဆီကို က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့၊ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ့ ေရ အရင္းအျမစ္ေတြရွာေဖြေနပါတယ္။ ေရ သန္႔စက္နဲ႔ စက္ႀကီးေတြတပ္ဆပ္ၿပီး သြယ္ တန္းၿပီးေတာ့ လူေနအေဆာက္အအုံေတြ ဆီေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အနာဂတ္တြင္ တုိးပြားလာမည့္လူဦး ေရႏွင့္အညီ ဇုန္ေနရာ ၁၀ ခု ခြဲျခားသတ္ မွတ္ၿပီး ဇုန္အလိုက္ေရစုကန္ႏွင့္ ေရသြင္း စက္႐ုံမ်ားကိုတည္ေဆာက္ကာေရမီတာ စနစ္တက်တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရယူနစ္ဆုံး႐ႈံး မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရပိုက္လုိင္းမ်ားသြယ္တန္း ျခင္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိ ရသည္။

“ရန္ကုန္လူဦးေရရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုပဲ တစ္ေန႔ကိုေရဂါလန္ ၂၀၅ သန္းေပး ေ၀ေနပါတယ္။ လဂြန္းျပင္ေရေလွာင္တမံ ကေနတစ္ရက္ကို ေရဂါလန္ သန္း ၄၀ ရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္ကို ေရဂါလန္သန္း ၄၀ ထြက္မယ့္ ေရသန္႔စင္စက္႐ုံတည္ ေဆာက္ဖို႔လည္းလ်ာထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာလုပ္ငန္းေတြစတင္ေဆာင္ ရြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းၿပီး မယ့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ေန႔ကို ေရ ဂါလန္ သန္း ၄၀ သန္႔စင္ေပးႏုိင္လို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုဂါလန္ ၁၀ သန္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္၊ သာေကတနဲ႔ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြက္ ေရဂါလန္သန္း ၃၀ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ ပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ ကုက္ၠိဳလ္၀ျမစ္အားေရအရင္း အျမစ္အသစ္အျဖစ္ေဖာ္ထုတ္အသုံးျပဳ ရန္လ်ာထားၿပီး ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆး  မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကုက္ၠိဳလ္၀ျမစ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္သန္း ၂၄၀ ထုတ္ ယူသုံးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။                             

HN-018

Date: 
Tuesday, May 30, 2017