လယ္ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား နားလည္ျခင္းမရွိေသးဟုဆုိ

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား အစုိးရမွဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမယာ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ ဦးေဇာ္မင္းက စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လယ္ယာေျမ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္း၊ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ား နားလည္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အမွားအယြင္းမ်ားရွိေနေသး ေၾကာင္း ၎င္းကဆိုသည္။

““လယ္စီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ ပုံစံ ၇ ေပးတယ္။ အဲဒါက ဘယ္သူအာ ဏာပုိင္လဲဆုိေတာ့ ခ႐ုိင္လယ္စီအဖြဲ႕က အာဏာပုိင္၊ ေအာက္ေျခမွာ ေလွ်ာက္ လႊာတင္တယ္။ ေျမစာရင္းပုိ႔တယ္။ ၾကား နာစစ္ေဆးတယ္။ ၿပီးရင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီ ပုိ႔တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္စီကေန ခ႐ုိင္ လယ္စီကုိ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္တင္ရင္ ဘယ္သူကုိေတာ့ ျငင္းပယ္တယ္။ ဘယ္ သူ႔ကုိေတာ့ ပုံစံ ၇ ေပးတယ္ဆုိတဲ့ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ႐ုိင္လယ္စီအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ တယ္။ ခ႐ုိင္လယ္စီအဖြဲ႕က ခ်မွတ္မွ ပုံစံ ၇ ေပးရတယ္။ သေဘာကေတာ့ ပုံစံ ၇ ေပးတဲ့ေနရာမွာ အာဏာပုိင္ဟာ တစ္ဖြဲ႕ တည္းပဲရွိပါတယ္။ ၾကားပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ အမိန္႔ေပးလုိ႔မရဘူး၊ ဆုံးျဖတ္လုိ႔မရဘူး၊ သူ႔ထက္ေက်ာ္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းက လာလုပ္လုိ႔မရဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွာ ျပည္နယ္လယ္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိေတာ့ ပုံစံ ၇ ေပးေစ၊ ဘယ္သူ႔ ကုိေတာ့ ျငင္းပယ္ေပးေစဆုိတဲ့ဟာကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ခ႐ုိင္လယ္စီက ထုတ္ ေပးတဲ့ဟာေတြကုိ အခု ၂၀၁၇ ႏွစ္မွာ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဥပေဒမွာေတာ့ အဲလုိ ျပ႒ာန္းမထားပါဘူး။ ျပ႒ာန္း မထားဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ ေနရတာလဲ၊ အာဏာပုိင္ေကာ အဖြဲ႕ အစည္းေကာ၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရျပည့္ဖုိ႔လုိသလုိ ဥပေဒကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ ျပည့္၀မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈလုိပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီဥပေဒကုိ ျပည္သူေတြနားလည္ရမယ္””ဟု ဦးေဇာ္ မင္းကေျပာသည္။

လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္တြင္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ၌ လယ္သမားမ်ားပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစုိးရဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစုိးရမွခန္႔ အပ္ထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားသာမ်ား ေနေၾကာင္း လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ ေဆြးေႏြးျခင္း ေဟာေျပာပြဲမွ သိရသည္။

““လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒဟာ ေျမ ယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ လုိ႔ လယ္ယာေျမဥပေဒအရလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီေတြ ဗဟုိအဆင့္၊ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ရပ္ေက်းအဆင့္ကုိ ပါ၀င္ မႈေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြပဲ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေနတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ေတာင္ သူလယ္သမားေတြကုိယ္တုိင္ ဒီလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိ တဲ့ေနရာေတြမွာပါ၀င္ရမယ္””ဟု  ေျမယာ အသုံးခ်မႈမူ၀ါဒမ်ား တရားမွ်တေရးႏွင့္ လယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားေနသူ (IPSJ) အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္ တာ ဦးေသာင္းထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတည္ဆဲလယ္ယာေျမဥပေဒ မ်ားသည္ အသုံးခ်မႈနည္းပါးေနသည့္ အျပင္ လယ္စစ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဌာန ဆုိင္ရာ ခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားပါးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း၊ ျပည္သူ လူထု ပါ၀င္မႈမရွိစသည့္အခ်က္မ်ား သည္ အဆုိပါ ဥပေဒကုိ ပုိ၍အားနည္း ေစေၾကာင္းသိရသည္။      ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, September 19, 2017