အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႔ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုက္နာမႈ၊ ၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းေန

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားေသာၿမိဳ႕ နယ္စည္ပင္သာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား (Bye Laws) အား မေကြးၿမိဳ႕ နယ္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာမႈ နည္းပါးေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႔ကလည္း စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ထံမွ သိရသသည္။

““ကၽြန္မေနအိမ္ရဲ႕ေဘးအိမ္ကဖ်က္ ၿပီး သံုးထပ္တုိက္အေဆာက္အအုံေဆာက္ တယ္။ အေဆာက္အအုံမေဆာက္လုပ္ ခင္ေနအိမ္ေဘးအေျခကပ္ကာေဖာင္ေဒး ရွင္းတူးေဖာ္ေနလို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႔ကို စည္းကမ္း နဲ႔အညီ ေဆာက္လုပ္ေစဖို႔အတြက္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တိုင္ၾကားခဲ့တယ္၊ လာစစ္ေဆးတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းကမ္း နဲ႔ အညီမေဆာက္ဘူး။ ထပ္ခါထပ္ခါ တုိင္တယ္။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးလမ္းညႊန္ မႈမရွိဘူး။ အမွန္ဆိုေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ အတြင္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စစ္ေဆးလမ္းၫႊန္သင့္ တယ္။ လမ္းၫႊန္မႈမရွိလို႔ဒီလုိေဆာက္ ေနတာေပါ႔၊စည္ပင္ကသံုးထပ္အေဆာက္ အအုံၿပီးခါနီးမွ ထ တရားစြဲတယ္။ တရား စြဲတာကတရား႐ုံးမွာဒဏ္ေၾကးပဲရွိတယ္ လို႔သိရတယ္။ တုိင္သာတိုင္ရတယ္တုိင္ ေမာျဖစ္ေနပါတယ္”ဟု  ေစ်းရပ္ကြက္ေန ေဒၚဥမ္ၼာက ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က “ေဘးေနအိမ္ေတြနဲ႔သင့္ျမတ္ေနရင္ ဘယ္လိုေဆာက္ေဆာက္အဆင္ေျပေန တာပဲ။ စည္ပင္ကလည္းေဘးပတ္၀န္း က်င္နဲ႔ အဆင္ေျပရင္ၿပီး တာပဲလို႔ ေျပာတယ္။မေကြးၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ႔ (Bye Laws)  နဲ႔အညီ ေဆာက္လုပ္တာမရွိ သေလာက္နည္းတယ္”ဟု ၎၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရမႈမ်ားအား ေျပာျပသည္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြ႔ဲခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း      အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းဆိုင္ရာစည္း ကမ္းခ်က္မ်ား (Bye Laws) တြင္           ေဆာက္လုပ္မည့္အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာ၏နယ္နိမိတ္အမွတ္အသား စပ္ၾကားတြင္ (က)တစ္ထပ္အေဆာက္ အအံု၊ ေရွ႕ေနာက္ေျမအက်န္ ၃ေပ၊ ေဘးေျမအက်န္၃ေပ၊ (ခ)ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံု၊ ေရွ႕ေနာက္ေျမအက်န္ ၅ ေပ၊ ေဘးေျမအက်န္ ၃ ေပ၊ (ဂ) သံုး ထပ္အေဆာက္အံု ေရွ႕ေနာက္ေျမ အက်န္ ၇ ေပခြဲ၊ ေဘးေျမအက်န္ ၃ ေပေျမကြက္လပ္ရွိေစရမည္ဟုသတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားသလိုစည္းကမ္းႏွင့္မညီ ေဆာက္လုပ္ထားေသာအေဆာက္အအုံ မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္  စည္းကမ္းႏွင့္ အညီျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ေစရန္ ၫႊြန္ၾကားႏုိင္သလို၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတုိင္းျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳခဲ့ လွ်င္ အမႈေဆာင္အရာရွိသည္အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္အဆိုပါအေဆာက္ အံု(သုိ႔)အစိတ္အပိုင္းကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေစျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ ဟုျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ သည္။   

            သီဟဘုန္းမိုရ္

 

Date: 
Tuesday, August 7, 2018