အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)၌ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ထည့္သြင္းေရးဆြဲမထား

အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ၌ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ကိုထည့္သြင္း ေရးဆြဲမထားသျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ ခ်သည့္အေျခခံပညာေရးစနစ္ကို က်င့္ သံုးေရးဟူသည့္အခ်က္ကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း အေျခခံပညာ၊ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ားျဖစ္ေျမာက္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားထံမွ သိရ သည္။

“အခန္း  (၅)မွာ အေျခခံပညာေရး ေကာင္စီကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကို ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဦးစီးဌာနကၫြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ပါ၀င္ဖို႔ေရးဆြဲထားတယ္၊၊ အေျခခံပညာေရးမွာလက္ေတြ႕သင္ၾကား ေနတဲ့ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြဆရာေတြ မပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကိုျပင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ် ခ်င္ရင္ဆရာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုပါ၀င္သင့္ ပါတယ္”ဟု အေျခခံပညာ၊ ပညာေရး လုပ္သားသမဂၢမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ၀င္အေျခခံပညာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀န္းအတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၉ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္အေျခခံ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အေျခခံ ပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) သံုးသပ္ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ဦးမင္းမင္းထြဋ္ကယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း (၆)တြင္ အေျခခံပညာသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေကာ္မတီတြင္ လည္းအေျခခံပညာေရးလုပ္သားသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးမွသာသင္း႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရး ဆြဲရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ၊ ပညာေရး လုပ္သားသမဂၢမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟို ေကာ္မတီကအႀကံျပဳထားေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ၄၀ တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရေက်ာင္း မ်ားရွိဆရာမ်ားကို အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အလိုက္ ရာထူးအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းတို႔ကို စီမံေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟုေရးဆြဲထားျခင္းသည္ လည္း ဆရာခန္႔ထားေရး၊ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်မႈ အားလံုးကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျပင္းထန္လြန္းကာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ကိုအာမခံထားျခင္းမရွိဘဲ၀န္ႀကီးဌာန ကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကိုေတြ႔ရေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ၌ ျပင္ဆင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံပညာ၊ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢ မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြး ေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေရးဆြဲ ေနသည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီ၀င္၊ မူလြန္ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးျဖစ္သူဦးသူရ စိုးထံမွ သိရသည္။  

ေအမီေအာင္(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, August 21, 2018