ေက်ာင္းဖြင္႕ခ်ိန္နီးကပ္လာ၍ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားေရာင္းအားေကာင္း

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္နီးကပ္လာ၍ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး စာေရးကရိယာပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမ်ား ယခင္လမ်ားထက္ ပိုမိုေရာင္းအားေကာင္းေနေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ရွိစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္၊ မတ္လ ကတည္းက စတင္၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း ပညာေရးေခတ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားကေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္၀ယ္ယူ မႈမ်ားသည့္အတြက္ ပို၍အေရာင္းသြက္ေနေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ ေရႊပ်ဳိးခင္း ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မွ သိရသည္။

ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ စာတခ်ဳိ႕ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္ က်ဴရွင္တက္သူမ်ား၊ တခ်ဳိ႕ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေၾကာင့္ အ၀ယ္မ်ားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသုံးအခ်ဳိ႕ကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈမရွိေသးဘဲ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အတန္းအလိုက္ ေစ်းႏႈန္း ကြာျခားမႈရွိေၾကာင္း ေရႊျပည့္စုံ၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရး ကိရိယာဆုိင္မွ သိရသည္။ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားကို သႀကၤန္ ကာလေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ပိုမို၀ယ္ယူလာၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရာင္းအားသြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။                                     ေနလင္းသူရိန္

Date: 
Tuesday, May 2, 2017