ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္ သူတုိ့က လိုလားခ်က္မ်ား ေတာင္းဆို

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အထက္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တ႐ုတ္ သုသာန္ႏွင့္မသာဒြန္းသုသာန္ေျမ အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား လာ မည့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးၾကရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကားထား ေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါကဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါက်ဳးေက်ာ္ဆုိသူမ်ားအနက္ ေဒၚပု (ခ) ေဒၚလွက်င္ပါ ခုနစ္ဦးက လက္ရွိ ၎င္းတို႔ေနထုိင္ေသာေနရာသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ န၀တေခတ္ၿမိဳ႕နယ္ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥက္ၠ႒ ဗိုလ္မွဴးရန္ႏုိင္ေအာင္လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီက ခ်ထားေပး၍ အဆုိပါေနရာကို ရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္လာ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚပုကေျပာသည္။

ေဒၚပု (ခ) ေဒၚလွက်င္က “ကၽြန္မတို႔ကိုေပ ၂၀x၃၀ ေျမေနရာေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္သိန္းက်မယ္တဲ့။ ေပ ၂၀x၃၀ က ကၽြန္မတို႔ က်န္းမာေရးတစ္သက္ လုံးေသတဲ့အထိေနသြားရမယ့္ေနရာက က်ဥ္းလြန္းလို႔ပါ။ ေပ ၂၀x၆၀ ေလး ေတာ့ခ်ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေလးသိန္းက်ပါမယ္။ တစ္လကို ငါးေသာင္းႏႈန္းအရစ္  က်ေပးသြင္းဖို႔သက္သက္ညႇာညႇာ လုပ္ေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ လူေတြကလက္လုပ္လက္ စားေတြဆိုေတာ့ ပုံမွန္၀င္ေငြမရွိၾကပါဘူး။ တစ္လကိုငါးေသာင္းသြင္းဖို႔ေတာင္ေတာ္ ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲပါ”ဟုဆုိသည္။

အဆုိပါ သုသာန္ေျမေနရာမ်ား၌ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သည္ဆိုေသာလူေနအိမ္၃၂ လုံး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ဥက္ၠ႒ဦးၾကည္ေဌး က ေျမေနရာရွာေဖြစီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။             မင္းေက်ာ္စည္သူ

 

Date: 
Tuesday, October 23, 2018