ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင္႕မ်ားပိုမိုရရွိလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပိုမိုရရွိလာ ေၾကာင္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ကေျပာသည္။ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ မေကြးၿမိဳ႕၊ နန္းထုိက္သူဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမ္ၸဏီမ်ား ဥပေဒရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။                                                                                                                    
““၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက “ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစ ဖို႔၊ ေဒသခံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိ ခံစားႏုိင္ေစဖို႔၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈရွိ ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးပြား လာေစဖို႔၊ ျပည္သူမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္း ပညာမ်ားတိုးတက္ရရွိေစဖို႔၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဥပေဒအရရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ ကုမ္ၸဏီမ်ားဥပေဒကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၉ ျဖင့္လည္း ေကာင္းအသီးသီးအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ခုဆုိရင္ျပည္တြင္း-ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မဲ့ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမ္ၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ားကို တုိင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕အားလံုးမွာဖြင့္ လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမ္ၸဏီ မ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးဦးစီးမွဴး႐ုံးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ကုမ္ၸဏီဖြဲ႔ စည္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ကုမ္ၸဏီဆုိင္ရာ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၿပီး ယေန႔အထိမေကြးတုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းမွာ ကုမ္ၸဏီမွတ္ပံုတင္ထား တဲ့ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ၅၅၅ ခု ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ “ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါအ၀င္တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအရလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္အေနအထားအရ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းရရွိေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကခြင့္ျပဳေပး ႏုိင္သည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ေပးျခင္း”ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိ သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပိုမို ရရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။  
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားမ်ားျပားလာ          ေစေရးႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာ ေစေရးအတြက္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္၇ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၅၇/၂၀၁၇ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မတီတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္းအထိ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္းေျခာက္ေထာင္အထိ)ရွိေသာျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒပုဒ္မ ၃၆ႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအတည္ ျပဳမိန္႔ေလ်ာက္ထားရယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မတီသို႔ေလွ်ာက္ထားလာေသာလုပ္ငန္း မ်ားအနက္ လက္ရွိ လုပ္ငန္း ၁၁ခုကို အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္း ၁၁ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္း ႏွီးျမႇဴပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀ ခု ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁ ခု တုိ႔ပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္းမတည္ေငြရင္းပမာဏအေနျဖင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ သိန္းအပါအ၀င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၄၃၃၅ ဒသမ ၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။    
 သီဟဘုန္းမုိရ္
 
Date: 
Tuesday, August 7, 2018