ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရ၀ါဒျဖန့္ပုံစံမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ့ကိုယ္စားျပဳ သတင္းစာမ်ားျဖစ္ေစေရး ႀကိဳးပမ္းေနဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဆို

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရ ၀ါဒျဖန္႔ပုံစံသေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ ႏွင့္ အစိုးရၾကားေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္ေပး မည့္မီဒီယာဗဟု၀ါဒက်င့္သုံးၿပီး ျပည္သူ မ်ားသတင္းအမွန္ျဖစ္ရပ္အမွန္သိေစရန္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိေစရန္ အကိုး အကားျပဳေစႏုိင္သည့္ခိုင္မာေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာေပးမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳသတင္းစာ မ်ားျဖစ္ေစေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာ သည္။ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္း ၏တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကသတင္းမီဒီ ယာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကမည္သို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ကိုသိလိုေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ားအား ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳသတင္းစာ မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိလို ေၾကာင္း ေမးခြန္းအေပၚျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးကေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီး ဌာနအလုိက္ေျပာေရးဆုိခြင့္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ စည္းျခင္း၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆုိမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ႐ုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္႐ုံးအပါ အ၀င္၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ Website  မ်ား၊ facebook  မ်ားဖြင့္လွစ္ကာသတင္းထုတ္ ျပန္ေပးျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ေျပာခြင့္ ရပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ေျဖၾကားေပးေနျခင္းမ်ား ကိုျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကထည့္သြင္းေျဖ ၾကားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီ ယာမ်ား၏ေဖာ္ျပတင္ဆက္မႈမ်ားမွာ အစိုးရ၀ါဒျဖန္႔ပုံစံသေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကားအျပန္အလွန္ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံေနသည့္ၾကားခံယႏ္ၲရား သဖြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျဖၾကားသည္။

ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားစတင္ျပ႒ာန္းေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္မွ စ၍ ယေန႔အထိပုံႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၁၄၀၈ဦး၊ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ၂၀၁၆ ဦး၊ သတင္း ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း ၅၆ ဦး၊ စုစု ေပါင္း ၃၄၈၀ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ မ်ားစိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။    

စိုးေအာင္

Date: 
Tuesday, February 7, 2017