ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ဘ႑ာေငြေၾကး ခြဲေ၀သံုးစြဲသည္႕အခါ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ အၾကံျပဳေတာင္းဆုိ

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖည့္တင္း ျခင္းဆုိင္ရာ က႑ေပါင္းစံုမွ ပါ၀င္ပတ္ သက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ International Business Center (IBC)   ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  လက္ရွိတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ရွိ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား၊ တုိင္း ရင္းသားမ်ား lgbt မ်ား အစရွိသည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ ဒီမုိ ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းကာလအတြင္း ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြး ေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္ စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေနလင္းစုိးက ေျပာသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိအပ္ေနေသး တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဒီလုိေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကုိ စၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္တယ္။ ၿပီး ရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္သြားမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဦးစားေပးေတြ ေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲကာလ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး၊ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ မွာ လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြက ေမ့ေလ်ာ့က်န္ေနခဲ့တာရွိတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေၾကးနဲ႔ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထည့္မလုပ္ေသး ဘူး။ ေနာက္မွလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြး အေခၚေတြရွိတယ္။ ေနာက္လုပ္တဲ့ကုိင္ တဲ့စေကးေတြ၊ စြမ္းအင္ေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေတြ လုိအပ္ေနေသးလုိ႔ ထည့္သြင္းဖုိ႔ အပိုင္း က်န္ေနခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ လူနည္းစုေတြ၊ မသန္စြမ္းတဲ့လူ ေတြလည္း ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဥပေဒ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး၊ အားလံုး၀ုိင္းလုပ္တဲ့ျဖစ္ စဥ္မွာ တန္းတူညီတူ ပါ၀င္ခြင့္ေတြရလာ ဖုိ႔၊ မက်န္ခဲ့ဖုိ႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္””ဟု ၎င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မသန္စြမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈ ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ကုိကို

Date: 
Tuesday, January 23, 2018