ႏိုင္ငံေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မျဖစ္မီအေျခ အေနပကတိျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာစုံစမ္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆုိင္ရာတုိ႔မွ တရား၀င္စုံ စမ္းစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ျပည္ပ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈေၾကာင့္မွ် ထပ္မံေဆာင္ ရြက္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ ရွိလာၾကသည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အပ့ံကူညီ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကႀကီးမွဴး၍ ဦးစီး ေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီအသီး သီးကုိ ေမလ၂၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီးျဖစ္၍ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေမလ၂၃ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ဧရာ ရပ္ကြက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ုံးမလိခ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရနယ္ေျမလုံျခံဳ ေရးအေျခအေနအရနမ္ၼတီးၿမိဳ႕ယာယီေန ရပ္စြန္႔ခြာစခန္းမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ ရွိလာၾကသည့္ကဆုန္႔ေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ ခြာေဒသခံျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းပြဲကို ေမလ ၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္က နမၼတီးၿမိဳ႕ရွိယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာ စခန္းမ်ားတြင္
ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုတြဲဖက္၍ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ၎င္း၏ လူမႈကြန္ရက္၌ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအစည္း အေ၀းမက်င္းပႏုိင္ေသးျခင္းမွာ အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမၿပီးျပတ္ ေသးျခင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံမတူညီၾကျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။