ႏိုင္ငံေရး

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရသျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရွိရသည္။
““ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ””အား ““ျပည္သူ႔ပါတီ””အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အမည္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားရန္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သီးျခား က်င္းပေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ပါ၀င္ သည့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္စာတမ္း တစ္ ေစာင္ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္သုိ႔ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ ၏ ဇူလုိင္ ၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။