အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈသတင္း မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာရန္ ဆြီဒင္၊ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေ၀ အစရွိေသာ စကင္ဒီေနးဗီယားႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္းသြားေရာက္ခဲ့သည္။